برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری

mrrd_admin

معرفی برنامه
RU-Watsip

برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری در سال 2003 در چوکات وزارت آحیا و انکشاف دهات ایجاد گردید. مسوولیت عمده این برنامه، طرح و ایجاد پالیسی، فورمولبندی استراتیژی ، پلانگذاری، همکاری و تطبیق فعالیت های مربوط به آب، حفظ الصحه و توسعه نظافت در مناطق روستائی را که به وسیله سکتورهای خصوصی، سازمان های غیر دولتی، و جوامع روستائی خاصتآ شورا های انکشافی محلی و ولسوالی صورت میگیرد، را به عهده دارد. از طریق افزایش دسترسی بهتر به آب صحی، مناسب ، پایدار و فراهم سازی تعلیمات صحی و افزایش رعایت حفظ الصحه محیطی در سطح فردی، خانواده و اجتماع، برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری تلاش می نماید تا سطح مرگ و میر کودکان  ( به خصوص اطفال زیر سن 5 سال) را کاهش داده و (مثمریت افراد جامعه و زندگی بهتر) را افزایش دهد. دسترسی به آب صحی و فراهم سازی تعلیمات نظافت در ساحات روستائی با عث ایجاد صحت بهبود یافته میگردد. حمایت برنامه مذکور شامل همه افراد بخصوص افراد فقر و آسیب پذیر جامعه می گردد.

اهداف برنامه

 • دسترسی جامعه روستایی به 25 لیتر آب برای هر نفر در روز (LPCD) از 27% به 50% در سال 2014، و از 70% تا 100% بترتیب در سالهای 2016 و 2020 و بهبود کیفیت آب آشامیدنی با استاندارد سازمان صحی جهان (WHO)
 • عاری ساختن ۱۰۰٪ دهات/ جامعه روستایی از آلوده گی با مواد فاضله و پوشش صد فیصدی خدمات حفظ الصحه تا سال 2020، تا سالهای 2014 و 2016 به ترتیب 50% و 70% از طریق توانمند سازی اجتماع با:
 • بهبود مبرز های صحی سنتی که مصون، صحی و به صورت مستور استفاده شود.

 • ساخت مبرز های صحی به صورت نمونه به منظور حفظ الصحه خانواده ها، مدارس/مکاتب و کلینیک ها
 • جابجای مصون فضولات جامد و مایع
 • فراهم سازی آموزش حفظ الصحه با پیگیری پایدار آن در مکاتب، خانواده ها، اجتماع به منظور تغییر عادت پایدار و رعایت حفظ الصحه محیطی

دستآورد های کلیدی برنامه  ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری از سال 1382 تاکنون

. اعمار منابع آبی

 • اعمار بیشتر از 29364 چاه آب  (بشمول 29162 چاه عمیق و 202 چاه سطحی) ، 831 شبکه آب (به تعداد 6,173,804 نفر از آن مستفید) گردیده اند.
 • به تعداد 1904 ذخیره آب
 • سروی و دیزاین شبکه های ذخیره آب از چاه های سطحی شروع تا پروژه های مختلط شبکه آب
 • آزمایش از کیفیت آب غرض حصول اطمینان ازینکه آب آشامیدنی صحی فراهم گردیده است.

2. سهولت های حفظ الصحه (از وسط سال 1392 تاکنون):

 • مجموعآ به تعداد 17,508 مبرز جدید ایجاد گردیده و به تعداد   69,035 مبرز اصلاح و توسعه یافته است که در نتیجه به تعداد  605,801 نفر از این خدمات مستفید گردیده اند. 

3. تعلیمات نظافت:

 • تریننگ های آموزشی تعلیمات نظافت برای 15,274 (طبقه اناث) و 9,477 (طبقه ذکور) داده شده است.
 •  بیشتر از  3.9میلیون نفر تحت پوشش تعلیمات نظافت قرار گرفته اند.

4. ورکشاپ های آموزشی در رابطه به آب و حفظ الصحه:

در جریان سالهای 1395 و 1396، به تعداد مجموعی 244 نفر از سازمان های مختلف مرتبط به سکتور آب، حفظ الصحه و تعلیمات نظافت در سکتور های آتی آموزش دیده اند:

 • سروی و دیزاین عملی شبکه های سولری/ متصل به منبع آب چشمه - (23 اشتراک کننده )
 • تریننگ آموزشی عالی در رابطه به طرح و دیزاین شبکه سولری/ متصل به منبع آب چشمه با استفاده از سافت ویر های (WATER GEMs, Water CAD) - (69 اشتراک کننده)
 • ورکشاپ در رابطه به حالت اضطرار در ولایت بلخ - (20 اشتراک کننده)
 • ورکشاپ در رابطه به آزمایش از کیفیت آب در زون مرکز (کابل)- (109 اشتراک کننده)، زون غرب (هرات)- (10 اشتراک کننده)، و زون شمال (بلخ) - (13 اشتراک کننده)

 

ویب سایت برنامه