ریاست‌ها

ریاست اداری و خدمات

 •  عرضه‌ی خدمات به سطح وزارت در بخش‌های تکنالوژی معلوماتی، ترانسپورت، حفظ و مراقبت، تعمیرات، ایجاد ساحات سبز و محیط سالم و مراقبت آن در داخل محوطه‌ی وزارت، حفاظت و نگهداری از اموال منقول و غیر منقول، ارایه‌ی خدمات صحی برای کارکنان وزارت و امور امنیتی از جمله فعالیت‌های عمده و مختصر این ریاست است.

 

ریاست انستیتوت انکشاف دهات 

 • موثر ساختن عرضه‌ی خدمت وزارت احیا و انکشاف دهات و سکتورهای مربوط از طریق تطبیق سروی و تحقیق، تکثیر معلومات، ترویج تکنالوژی‌های روستایی و ارتقای ظرفیت کارمندان شوراهای انکشافی و سایر مستفید شوندگان از فعالیت‌های مهم این ریاست بوده و پنج ساحه‌ی استراتیژیک ذیل را در بر می‌گیرد:
 1. تحقیقات و سروی
 2. آموزش‌های مسلکی
 3. پارک تکنالوژی
 4. بورسیه‌ها
 5. تکثیر معلومات

 

ریاست منابع بشری

 

وظایف عمده‌ی این ریاست را موارد زیر تشکیل داده است:

 

 • تامین نیروی انسانی شایسته و لایق از طریق رقابت آزاد؛
 • رشد، پرورش و ارتقای ظرفیت کاری کارکنان؛
 • بازنگری ساختار تشکیلاتی و عیار ساختن آن به نیاز های اداره؛
 • تأمین رفاه ف صحت و مصونیت کارکنان؛
 • تنظیم تمام امور ذاتی کارکنان وزارت؛

 

 

ریاست تفتیش داخلی

 • بررسی اجراات مالی، اداری و سایر فعالیت‌ها و عملکردهای مراجع تحت اثر وزارت، به منظور حصول اطمینان از رعایت تطبیق قوانین، مقررات، فرامین، پالیسی‌های نافذه‌ی کشور، مدیریت خطرات و ارزیابی سیستم‌های کنترول داخلی، تحفظ دارایی‌ها و سایر منابع مادی اداری با در نظر داشت اصل اقتصادی بودن و موثریت به منظور تأمین شفافیت و حسابدهی، از مسوولیت‌های مهم این ریاست به شمار می‌روند.

 

برنامه انرژی پایدار

برنامه انرژی پایدار قابل تجربه را برای دهات افغانستان که از لحاظ آموزش و پرورش، میزان فقر و دسترسی به زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی دچار مشکل میباشد ، آماده سازد. اهداف اصلی برنامه انرژی پایدار توسعه اقتصادی روستاها، ارایه خدمات انرژی ، حفاظت از محیط زیست ، کمک به ایجاد عدالت اجتماعی برای جوامع روستائی در افغانستان میباشد . قابل ذکر است که این برنامه در چهار حوزه ذیل فعالیت مینماید.

 1. افزایش دسترسی به خدمتات انرژی روستائی
 2. توسعه پالیسی های مربوط از روش های  انرژی روستائی
 3. استفاده از روش های مبتکرانه به اجرای پروژه های انرژی روستائی
 4. توسعه ظرفیت جوامع روستائی و مؤسسات مرتبط.

 

 

 

Organization Structure(pdf)