دفتر انسجام برنامه های ساحوی

mrrd_admin

معرفت
RPCOMRRD

دفتر انسجام برنامه های ساحوی در سال 1387 منحیث یک برنامه ملی در چارچوب وزارت احیا و انکشاف دهات ایجاد گردیده و به هدف کاهش فقر روستایی پروژه های آبیاری، آبرسانی، ترانسپورت و پروژه های عام المنفعه مختلف النوع  دیگر را دیزاین و تطبیق نموده است.
دفتر انسجام برنامه های ساحوی با همکاری مالی و تخنیکی کمک کننده گان جهانی، با در نظرداشت ضروریات و اولویت روستانشینان، با تطبیق پروژه هایش نه تنها جلو رسیدن آسیب ناشی از سیلاب ها به زمین های زراعتی و باغات را گرفته بلکی با به میان آوردن سیستم های منظم آبیاری از راه ازدیاد حاصلات زراعتی در تقویت وضعیت اقتصادی آنان نیز نقش سازنده را ایفا نموده است.

هدف برنامه

- کاهش فقر و بهتر شدن حالت اقتصادی مردم  در روستاها.

- بلند بردن حاصلات زراعتی از طریق انکشاف سیستم های آبیاری.

- احیا و حاصل خیز نمودن زمین های زراعتی تخریب شده به اثر سیلاب ها.

فعالیت های برنامه

این برنامه از بدو تاسیس خویش در سال 1387 در پهلوی برنامه های ملی وزارت، فعالیت های ذیل را انجام داده است:

در بخش پروژه های آبیاری:
 اعمار کانال ها و دیوارهای استنادی، سربند ها و بند های کوچک آب و مایکروهایدروپاور.
در بخش ترانسپورت:قیرریزی سرک، احداث و باز سازی سرکها ، اعمار پل و پلچک ها.
در بخش آبرسانی:اعمار شبکه های آبرسانی، حفاری چاه های آب آشامیدنی و هم چنان این برنامه در بخش اعمار تعمیرات عام المنفعه مختلف نیز یکتعداد پروژه را تطبیق نموده است.

دست آورد ها

فتر انسجام برنامه های ساحوی از زمان تاسیس اش در 33 ولایت کشور 1339 پروژه به ارزش 182,541,311 دالر در بخشهای آبیاری، آبرسانی، ترانسپورت و سایر تاسیسات عام المنفعه را دیزاین و تطبق نموده است.
در جریان تطبیق این پروژه ها 7,918,755 روز کاری بمیان آمده و  8,269,011  مردم محل از مزایای این پروژه ها مستفید گردیده اند.