گزارش‌ها

 

برنامه‌ی ملی آبرسانی و حفظ‌الصحه روستایی

گزارش برنامه‌ی آبرسانی به مقام ریاست جمهوری

گزاش‌های ماهوار

 

انستیتوت انکشاف دهات افغانستان

 

سال‌نامه‌ها

 

 

برنامه‌ی ملی راه‌سازی روستایی

 

گزارش‌های ربع‌وار

سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۹

 

برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی

ریاست انسجام و پاسخ به حوادث

برنامه‌ی ملی انکشاف اقتصاد روستایی