معرفی

وزارت احیا و انکشاف دهات با دستور العمل استراتژی جدید با هدف کاهش فقر، بلند بردن سطح اقتصادی و اجتماعی روستاها و حمایت از جامعه‌ی روستایی تاسیس شد.
اصلاحات عظیم اداری، بازسازی و نوسازی از دستاوردهای بزرگ این وزارت در راستای برآوردن نیازمندی‌های مبرم روستانشینان افغانستان است.
کارمندان این وزارت در 34 ولایت افغانستان در تشکیل ریاست‌های احیا و انکشاف دهات با موسسات همکار در عرصه‌های مختلف حیاتی مصروف فعالیت هستند، از این رو قسمت اعظم کمک‌های جامعه جهانی از طریق برنامه‌های ملی این وزارت در روستاهای کشور به طور مؤثر به مصرف می‌رسد.

تاریخچه

وزارت احیا و انکشاف دهات در سال ۱۳۳۳ به عنوان کمیسیون انكشاف دهات در چوكات وزارت تجارت، کار خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۳۵ به کمیسیون مستقلی تحت اداره‌ی صدر اعظم وقت در آمد. بعد، به ریاست انكشاف دهات تغییر نام کرد و در سال ۱۳۴۵ تحت اداره‌ی وزارت امور داخله قرار داده شد.

این اداره در سال ۱۳۴۸، منحل شد، دارایی و پرسونل آن بین وزارت‌های معارف، صحت عامه، زراعت و دیگر وزارتخانه‌ها تقسیم شد. در سال ۱۳۴۹ دو باره با نام اداره‌ی انکشاف محل ایجاد شد و بعد از چندین بار تغییر نام، این ریاست زیر نظر وزارت‌های مختلف؛ یکبار دیگر در سال ۱۳۶۳ منحل شد.

http://old.mrrd.gov.af/Content/images/MRRD%20Building.jpg

بالاخره، اداره‌ی انكشاف دهات، در ۲۱ ثور ۱۳۶۷ به عنوان وزارت مستقل تحت نام وزارت احیا و انکشاف دهات در آمد. نخست مرکزیت این وزارت در دارالامان در ناحیه ۶ شهر کابل قرار داشت. با تأسیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در سال ۱۳۸۱، وزارت احیا و انکشاف دهات با دستور العمل از سیاست و ستراتژی جدید، زاده شد تا عملیه کاهش فقر و حمایت از جامعه‌ی دهاتی افغانستان را بالا ببرد. از آن زمان تا کنون، وزارت احیا و انکشاف دهات به اصلاحات عظیم اداری و بازسازی دست زد تا نیاز‌های مردم افغانستان را رفع کند.

ماموریت وزارت

ماموریت وزارت احیا و انکشاف دهات را تأمین رفاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم دهات به خصوص طبقه‌ی فقیر و آسیب‌پذیر، کاهش فقر در دهات از طریق فراهم آوردن زمینه‌ی دسترسی مردم به خدمات اجتماعی، ارتقای سطح معیشت پایدار و غیر وابسته به كشت كوكنار، انکشاف و تقویت اداره محلی، تمویل و اجرای یک پالیسی مناسب و موثر اجتماعی در افغانستان، تشکیل می‌دهد.

دیدگاه وزارت

افغانستان مرفه، آزاد و مستقل، عاری از فقر و مواد مخدر، استوار بر حاكمیت ملی، با حفظ ارزش‌های دموکراتیک، جامعه‌ی تندرست و نیرومند مبتنی بر آزادی، خود اعتمادی، خود بسندگی، رشد متوازن، عدالت اجتماعی، پیشرفت و عاری از هر نوع تبعیض.

برنامه‌های ملی وزارت

وزارت احیا و انکشاف دهات برای تحقق اهداف خویش، فعالیت‌هایش را از طریق برنامه‌های ملی میثاق شهروندی، راه سازی روستایی، آب رسانی و حفظ الصحه محیطی، انسجام و پاسخ به حوادث، انکشاف اقتصاد روستایی و دفتر انسجام برنامه‌های ساحوی در سرتاسر افغانستان توسعه و گسترش می‌بخشد.

پلان ستراتیژیک وزارت (۱۳۹۶ - ۱۴۰۰)