برنامه ملی میثاق شهروندی

mrrd_admin

معرفت
ccnpmrrd

برنامۀ ملی میثاق شهروندی بعد از تکمیل طرح  ابتدائی در ماه میزان سال 1395 ه‍. ش توسط جلالتماب محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رسماً افتتاح گردید. برنامۀ ملی میثاق شهروندی یکی از مهم ترین برنامه دارای اولویت حکومت وحدت ملی میباشد که به هدف کاهش فقر، رشد اقتصادی و اجتماعی روستاها و شهرها و رسیدگیبه بحران مهاجرت قشر جوان به بیرون از کشور، بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان طرح گردیده است. برنامه ملی میثاق شهروندی طی مدت ده سال در سه مرحله تطبیق خواهد شد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی با ارایه حد اقل خدمات معیاری منحیث یک بسته اساسی از سوی حکومت برای تمام شهروندان کشور تعهدیست  میان حکومت و شهروندان و نیز برای ارایه بسته اساسی خدمات، وزارتخانه های ذیدخل با ایجاد یک راهکار جدید و همه جانبه بطور مشترک در سکتورهای مختلف فعالیت مینمایند.

دیدګاه

ملت پویا، قدرتمند و متکی به خود که تمام شهروندان آن از زنده گی مرفه و سالم برخوردار باشند.

رسالت

حصول اطمینان از ارایۀ خدمات اساسی به سطح  کشور در تبانی با یک تعهد مشترک میان حکومت و مردم.

اهداف

  اهدف برنامۀ ملی میثاق شهروندی ایجاد شهرها، قریجات و محلات متحد، تحکیم ارتباط میان دولت ومردم و کاهش فقر از طریق ارایۀ بسته خدمات اساسی میباشد. دولت با فراهم نمودن منابع شهر ها و قریجات را انکشاف میدهد. شورا های انکشافی قریه، روند انکشافی را رهبری و از اشتراک زنان، مردان، جوانان و اطفال در تمام برنامه ها و فعالیت های انکشافی اطمینان حاصل مینمایند. شورا های انکشافی در احیاء، بازسازی، پلانگذاری و تطبیق پروژه ها سهیم، از تطبیق پروژه و ارایۀ حد اقل خدمات معیاری بوسیلۀ دولت، نظارت خواهند کرد.

حکومت و شهروندان

شهروندان، بزرگترین سرمایۀ ملت و همکار حکومت در بخش انکشاف میباشند.دولت با فراهم نمودن منابع مادی و مشورتی از شورا های انکشافی قریه و شورا های انکشافی کلستر حمایت و از شمولیت زنان، مردان، جوانان و اطفال بی بضاعت در مطابقت با زنان، مردان و اطفال که وضعیت اقتصادی خوبی دارند حصول اطمینان مینماید. خدماتی که از طرف حکومت افغانستان ارایه می گردد، تآمین حقوق اساسی شهروندی تمام افغانها بوده تا بتوانند یک زندگی بهتر و صحتمند را جهت استفاده از توانایی ها و پرورش تعلیم و تربیه سالم اطفال خویش برای یک آینده بهتر  تجربه نمایند.
شوراهای انکشافی قریه و کمیته های فرعی مسؤولیت مدیریت، تخصیص و به کارگیری مناسب کمک های خارجی را بدوش دارند. ضمنآ آنها مکلف اند تا به منظور انکشاف، راه های استفاده از منابع داخلی را جستجو نمایند.
شورا های منتخب و کمیته های فرعی مسؤولیت  دارند تا در روستا ها محیطی را جهت استفاده از استعداد ها، تجارب و منابع ایجاد نموده تا باشد تمام اهالی قریه باهم بگونه یی کار نمایند که سطح عواید فامیل های بی بضاعت تقویت یابد. ترتیب پلان انکشافی قریه، تشیص نیازمندی ها و اولویت های قریجات در پلان های ملی و تخصیص بودجوی در نظرگرفته خواهند شد.

وظایف و مسؤلیت های وزارت های ذیدخل

(ارایۀ  حد اقل خدمات معیاری).
دولت در ساحات روستایی سهولت های ذیل را فراهم خواهد نمود:
دسترسی همه جانبه به آب آشامیدنی (برای هر 25 خانواده یک منبع آب که ظرفیت تهیه 25 لیتر آب را برای یک شخص در یک شبانه روز داشته باشد).
زیربناهای روستایی: قریجات میتوانند یکی از خدمات را از میان بسته حداقل خدمات معیاری ذیل بدست آورند:
• دسترسی به سرک های ابتدایی: به فاصلۀ دو کیلو متر از نزدیک ترین سرک اساسی روستایی قابل دسترس.
• زیر بنا های آبیاری کوچک:
سربندها (جوی درجه دوم / سوم) حقابه ها، دروازه های کانال آب، سیفون، ذخیرۀ آب به ظرفیت (10000مترمکعب)، بازسازی و نو سازی کانال کوچک، دیوار محافظتی، دیوار گبیونی، ناوه ها، معبرها.
• برق: فراهم آوری ( 100 وات برای هر خانواده) برق آفتابی، آبی، بادی و بیوگاز در ساحاتیکه برق از طریق لین قابل برد نیست.  
آموزش با کیفیت در مکاتب دولتی منحیث جزئی از معیار های موجود آموزش در وزارت معارف: 
شاگردان صنف اول الی سوم هفتۀ 24 ساعت، از صنف چهارم الی ششم هفتۀ 30 ساعت و از صنف هفتم الی دوازده هم هفتۀ 36 ساعت آموزش می بینند.
وزارت صحت عامه منحیث ارایه کنندۀ خدمات موجود صحی،خدمات اساسی صحی را ارایه مینماید.
ساعات کاری مورد نیاز سهولت ها و خدمات صحی  از 8 صبح الی 4عصر میباشد. استخدام مطابق شرایط لازمه و به اساس نیازمندی بسته خدمات اساسی.
مرکز عمومی صحی:   ارایه خدمات اولیه قبل از زایمان، در جریان زایمان، بعد از زایمان، نگهداری طفل نوزاد، تطبیق واکسین و فعالیت های مربوط به تغذیه.
آگاهی صحی:  آگاهی امراض حاد تنفسی، ملاریا و اسهالات (در صورت موجودیت امراض مذکور، مراجعه به مراکز صحی).
مرکز عمومی صحی: تداوی سینه وبغل، اسهالات، ملاریا، خدمات قبل از زایمان، تنظیم خانواده، تشخیص واقعات توبرکلوز و راجع ساختن آن و ارایه خدمات واکسیناسیون.
مرکز ابتدایی صحی:  نگهداری مریضان، تطبیق واکسین، نگهداری نوزاد و مادر و خدمات مربوط به تغذیه.
دولت خدمات ذیل را در ساحات شهری فراهم مینماید:
جامعه شهری (تحت نظارت یک شورای انکشافی) میتواند یک و یا بیشتر از یک خدمات ذیل را انتخاب نماید.
•  پخته کاری جوی ها و کوچه ها
•  مدیریت مواد فاضلۀ جامد
•  تهیۀ آب آشامیدنی
•  شماره  گذاری خانه ها
•  تهیۀ شبکۀ آبرسانی
•  تهیۀ پارک تفریحی
•  پروژه های معیشت برای زنان

نقش و مسؤلیت های شورا های انکشافی قریه

اصول: دولت و برنامۀ ملی میثاق شهروندی در تمام سطوح، شورا های منتخب (شورا های انکشافی، کلستر شورا های انکشافی، شورای های هماهنگ کننده به سطح ولسوالی) و موسسات همکار در روشنایی اصول، امور محوله خویش را پیش خواهند برد.
• شورا های انکشافی قریه و کلستر شورای انکشافی قریه در قریجات مربوط خویش امور انکشافی را رهنمایی و از آن مراقبت خواهند کرد و در مقابل پاسخگو برای دولت، مردم و طرفهای تمویل کننده خواهند بود.
•  شورا های انکشافی قریه باید طوری طرزالعمل ها و پلان های انکشافی خویش را ترتیب و تنظیم نماید که ساختار های بنیادی عامه بصورت دوامدار نگهداری و حفظ  گردد.
•  از تخصیص مناسب و عادلانۀ منابع و ارایۀ خدمات اطمینان حاصل و از نفوذ افراد (استفاده از بودجۀ داده شده  به نفع قشر خاص ) جلوگیری صورت گیرد.
•  مسؤولیت پذیری اجتماعی از سوی اساتید برنامه تمجیدمیگردد و نیز شوارا های انکشافی قریه از ضیاع منابع و تقلب باید جلوگیری تا این اعمال سبب گریز منابع نگردد. 
•  فعالیت های انکشافی همه شمول، مشترک، شفاف و حساب ده باشند .
•  برای مردان و زنان بی بضاعت باید در شورا ها (کمیته های فرعی/ کلستر شورا های انکشافی قریه که مسؤولیت پلان گذاری، تطبیق و نظارت پروژه ها را به عهده دارند) سهم داده شود.
•  تنوع و یک پارچه گی قریه در فعالیت ها نقش مهم دارد .
•  در پلان انکشافی قریه باید به نیازمندی و مشکلات زنان و قشر های بی بضاعت و محروم توجه بیشتر بعمل آید.
•  شورا های انکشافی قریه و اهالی روستاها از مصؤونیت جان و مال کارمندان انکشافی اطمینان حاصل می نمایند.
•   شورا های انکشافی قریه با کسانیکه سهم در فعالیت های انکشافی ندارند و سبب ناکامی و عدم کامل تطبیق پروژه ها میگردند، گفتگو تا آنها را جهت سهمگیری در آبادانی قریه خویش دعوت نمایند. 
•  همکاری برای مبارزه علیه کشت کوکنار و بلند بردن ظرفیت و آگاهی عامه به خصوص دهاقین .
•   متحدانه از دولت خویش حمایت نمایند.


ویب سایت برنامه ملی میثاق شهروندی