برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی

mrrd_admin

معرفتWEE-RDP/MRRD

برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، قسمی طرح شده است که توجه بیشتر آن متمرکز به زنان است  و با شیوه و مدیریت  بهتر در 34 ولایت کشور، برنامه اولویت ملی برای انکشاف اقتصادی زنان (WEE-NPP) عملی میگردد. این برنامه جدید در نظر دارد به اساس تجارب برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی افغاتستان (AREDP) کار و فعالیت خویش را به پیش ببرد و در پهلوی آن روی اساسات بنا نهاده شده در برنامه ملی میثاق شهروندی با شورا های انکشافی قریه ها کار خواهد کرد. در برنامه انکشاف اقتصاد روستایی توجه بیشتر روی همکاری با شرکای کاری از طریق  موسسات غیر دولتی، سکتور های خصوصی، سازمان ها و ارایه کنندگان خدمات و نهاد های مدنی خواهد بود. در تطبیق فعالیتهای عملی برنامه، همکاری با سکتور عامه و خصوصی بخاطر فراهم سازی منابع خدماتی و دسترسی به منابع مالی صورت میگیرد. بهمین قسم همکاری میان ادارات دولتی (وزارت امور زنان، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت تجارت و صنایع، وزارت زراعت و غیره) و ادارات غیر دولتی ایجاد میگردد. پروژه نظر به تقاضا در بازار را پیش خواهد گرفت تا در مارکیت به سطوح ملی، ولایتی و محلی راه یابید و تاکید خاصی روی این مطلب دارد که سکتور های که توسط زنان راه اندازی میشوند، شناسایی و حمایت گردند. تشبثات زنان و نهادهای بالاتر از آن تحت پوشش برنامه انکشاف اقتصاد روستایی رشد داده خواهد شد.

هدف پروګرام

هدف انکشافی  برنامه انکشاف اقتصاد روستایی WEE-RDP عبارت از "بلند بردن توانایی های اجتماعی و اقتصادی زنان فقیر روستایی در قریه جات انتخاب شده" میباشد.

برنامه انکشاف اقتصاد روستایی توانمندی اجتماعی زنان را چنین تعریف مینماید: سهم گیری نهاد های زنان در اجتماع به مقصد آوردن تغییر و تحول که در نهایت این سهمگیری باعث توانمند شدن زنان گردد. برای این نهاد ها کمک سرمایه مقطعی و خدمات تخنیکی فراهم میشود و با موسسات مالی حمایت گیرنده از مارکیت ارتباط داده میشوند. توانمندی اقتصادی در این برنامه به عنوان در اختیار داشتن منابع  میباشد که زنان بتوانند با استفاده از امکانات مذکور از نگاه اقتصادی پیشرفت نموده و هم این نیرو را داشته باشند که در امور اقتصادی تصمیم گرفته بتوانند. توانمندی اقتصادی با دسترسی مناسب و مساوی به بازار و موسسات شروع میشود. کنترول زنان روی منابع  که منفعت آنان را در فعالیتهای اقتصادی تضمین کند ضروری است تا دسترسی زنان به محصولات و خدمات بیشتر شده و نظارت روی پول را تجربه کنند.

 

اجزای برنامه انکشاف اقتصاد روستایی

  • جزء – ۱: انکشاف نهاد های اجتماعی.

  • جزء – ۲: تامین دسترسی به منابع مالی و ارتباط با موسسات مالی.

  • جزء – ۳: ارایه خدمات تخنیکی و دسترسی بهتر به مارکیت.

  • جزء – ۴: مدیریت پروژه و مدیریت علمی (شامل ترتیبات جهت تطبیق).

ساحات کاری پروژه

برنامه انکشاف افتصاد روستایی یک برنامه ملی است و هدف آن کار کردن در ۷۶ ولسوالی در ۳۴ ولایت کشور میباشد.این برنامه در اکثریت از ولایتها حد اقل دو ولسوالی را تحت پوشش قرار میدهد و همچنان تصمیم گرفته شده است در هفت ولایت کشور تنها یک ولسوالی بخاطر وضعیت موجود امنیتی در حال حاضر انتخاب شود. با بهبود وضعیت امنیتی ولسوالی دومی بعدا در نظر گرفته میشود.برای دسترسی به اهداف انتخاب شده، برنامه انکشاف اقتصاد روستایی جمعا ۴۰۰۰۰ گروپ متکی بخود، ۵۰۰۰اتحادیه قرضه و پس انداز قریه، ۵۰۰۰ گروپ تولیدی و ۵۰۰ اتحادیه تولید کننده گان را تشکیل مینماید که ۶۲۵۰ شورا های انکشافی قریه را در بر خواهد گرفت. با حمایت جزء - ۳ کاری برنامه، گروپ های تولیدی و اتحادیه های تولید کننده گان استفاده از ادویه جات آفات کش ها را در فعالیت های زراعتی و تشبثات مربوط به زراعت به کار خواهند برد.

راپور سالنه برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی (۱۳۹۷)

 

ویب‌سایت برنامه