زموږ سره اړیکه

34.470954273113, 69.11838054657

Contact information

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت
۲۰۲۵۲۰۴۲۵(۰)۹۳+ / ۰۷۹۷۱۶۰۶۲
info@mrrd.gov.af