مستقیمه اړیکه

د خلکو شکایتونو ته د رسیدو په موخه د وزارت د ریاستونو او پروګرامونو د کارکوونکو پیژند پاڼه

# نوم دنده شعبه موبایل شمیره برښنالیک
1 مرضیه کاکړ شکایتونو ته د لاسرسي څانکې کارکوونکي د ولسي تړون ملي پروګرام 0783376935 m.hashimi@ccnpp.org
2 عرفان الله سکرتر د اوبو رسونې پروګرام 0789137592 erfan.hamdard@mrrd.gov.af
3 احمد سالم صدیقي   د دوامدارې انرژی پروګرام 0799635270 salem.sedeqi@mrrd.gov.af
4 شربت خان د ټولنیز ژوند او چاپیریال ساتنې مدیر د کلیو د لار جوړونې ملي پروګرام 0777825833 sknikmal@nrap.gov.af
5 عبدالروف قاضي زاده د راپور ورکونې او اړیکې برخې مسؤل لیتاکا ملي پروګرام 0788387580
0795993912
rauf.qazizada@mrrd.gov.af
6 رفیع الله ستانکزی د کاریز برخې مسؤل د سمه ایزو پروګرامونو د همغږی دفتر 0744448000
0776418500
rafiullah.stanikzai@mrrd.gov.af
7 عبدالرفیع روفي   د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا ملي پروګرام 0795519050  
8 محمد یوسف اجرائیوي مدیر تدارکاتو ریاست 0748426356 yusufrahimi68@gmail.com
yusuf.rahimi@mrrd.gov.af
9 سایره آدینه د کارکوونکو د اړیکو آمر د بشري سرچینو ریاست 0785035203
0774456467
saira.adina@mrrd.gov.af