خپرونې

پرمختیا اوونیزه - 98مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 97مه گنه

خبرنامه برنامه انکشاف اقتصاد روستایی - آگوست 2019

اینفوگرافیک دستاوردهای چهارساله وزارت احیا و انکشاف دهات

پرمختیا اوونیزه - 95مه گڼه

په افغانستان کې د اوبو ستونزه او د کليو بيارغونې او پراختيا وزارت هڅې

خبرنامه ماه جولای برنامه آبرسانی - 2019

پرمختیا اوونیزه - 94مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 93مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 92مه گڼه

پرمختیا اوونیزه - 91مه گڼه

د اوبو رسولو ملی پروگرام د جولای میاشتی خبرپانه - 2019

پرمختیا اوونیزه - 90مه گڼه

پرمختیا اوونیزه - 89مه گڼه

پرمختیا اوونیزه - 88مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 87مه گڼه

Pagination