راپورونه

 


 

 

د اوبو رسولو، روغتیاساتنې او اوبو لګولو ملي پروګرام 

 

 

د کلیو پراختیا انستیتوت

کلنۍ

 

د کلیو پراختیا انستیتوت د سروې او تحقیق څانګې د فعالیتونو راپور

 

د لارجورونی ملی پروگرام

 

درې میاشتنی راپورونه

د ۱۳۹۸ کال

 د ۱۳۹۹ کال

د ولسي تړون ملي پروګرام

 

د کلیوالي اقتصااد د پياوړتیا ملي پروګرام راپورونه:

 

د همغږۍ او طبیعي پېښو ته رسیدګۍ ریاست