برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی به ما آموخت: «مصارف اضافی را باید ازبین برد!»

mrrd-admin

 

قریه‌ی رویدره‌ی ولسوالی شتل ولایت پنجشیر‌، دارای ۷ محل می باشد، که تعداد خانواده های آن به ۲۰۸ تن میرسد. در این قریه پس از راه اندازی آموزشهای برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی وبخصوص اجرای فعالیت مربوط به تحلیل عواید و مصارف (کوزه سوراخ) مردم مصمم شدند تا مصارف کمرشکنی که ازسالیان درازی بدینسو سبب بدبختی و از هم پاشیده گی خانواده ها درقریه‌ی شان گردیده بود، آگاهانه کاهش دهند.

 

محترم عبدالسلام یک تن از اعضای شورای انکشافی قریه و مسؤول کمیته‌ی گروه انکشاف آسیب پذیر، چنین ابراز داشتند:

 

« در قریه‌ی ما قبل از اجرای فعالیت های کوزه‌ی سوارخ در مراسم عروسی ومرده داری‌، مصارف اضافی برای مردم فقیر بسیار کمرشکن بود. دراین قریه‌، عواید مردم فقیر در یک سال که هرقدر زیاد شود از ۶۰۰۰۰  افغانی بالا نمی  رود، در حالیکه این مردم برای ازدواج فرزند شان از ۵۰۰۰۰۰ افغانی اضافه تر مصرف می کنند واین‌، باعث بربادی خانواده ها شده، جوانان ما به امید اینکه پول عروسی خود را تهیه کنند در ممالک دیگر  آواره و بی سرنوشت شده اند و بنابرین ما فرصت را غنیمت دانسته با مردم صحبت کردیم تا این مصارف کمتر شود

 

 پس از یک سلسله نشست ها در سطح قریه و شورای انکشافی قریه‌، بالاخره فیصله بر آن شد تا بعضی از مصارف کاهش یابد. طور مثال: رواج خلعتی (لباس) دادن برای نزدیکان عروس که  شامل مصارف عروسی می باشد  به کلی حذف شد و همچنان در جهیزیه‌ی عروس ۵۰٪  تخفیف فیصله شد.

 

همچنان  «روز پرسیدن»  یعنی روز قبل از شب خینه که در مردم زیادی از قریه جات همجوار دعوت می شد و مصارف  هنگفت را در بر می گرفت‌، به کلی حذف شد وتنها  دعوت نزدیکان عروس و داماد‌، استثنا قرارداده شد.

 

به همینگونه‌، رواج شیرینی خوری نیز که حدود ۱۵۰۰۰۰ افغانی مصرف داشت کاملاً حذف گردید.

 

روز سه (پس از مراسم کفن و دفن میت)  که تقریباً  ۱۰۰۰۰۰ افغانی مصرف داشت به ۵۰٪ کاهش یافت و مراسم روز های جمعه برای عزا دار نیز که یک مصرف بیجا بود از بین برداشته شد.