تماس مستقیم

شهرت کارمندان ریاست ها و برنامه ها وزارت جهت رسیده ګی به شکایات مردم

شماره اسم وظیفه اداره مربوطه شماره تماس ایمیل آدرس
۱ فریدون آژند مشاور ارشد مطبوعاتی و سخنگوی مقام وزیر مشاوریت مطبوعاتی وزارت 0797416062 faridoonazhand@gmail.com
۲ عرفان الله سکرتر برنامه آبرسانی 0789137592 erfan.hamdard@mrrd.gov.af
۳ احمد سالم صدیقی   برنامه انرژی پایدار 0799635270 salem.sedeqi@mrrd.gov.af
۴ شربت خان مدیر بخش محیط زیستی و اجتماعی برنامه راه سازی 0777825833 sknikmal@nrap.gov.af
۵ عبدالروف قاضی زاده مسؤل بخش ګزارش دهی و ارتباطات برنامه لیتاکا 0788387580
0795993912
rauf.qazizada@mrrd.gov.af
۶ رفیع الله ستانکزی مسؤل بخش کاریز برنامه انسجام ساحوی 0744448000
0776418500
rafiullah.stanikzai@mrrd.gov.af
۷ عبدالرفیع روفی   برنامه انکشاف اقتصاد روستائی 0795519050  
۸ محمد یوسف مدیر اجرائیه ریاست تدارکات 0748426356 yusufrahimi68@gmail.com
yusuf.rahimi@mrrd.gov.af
۹ مرضیه کاکر کارمند دیپارتمنت رسیده ګی به شکایات برنامه میثاق شهروندی 0783376935 m.hashimi@ccnpp.org