معرفت

وزارت احيا و انکشاف دهات با دستور العمل استراتيژي جديد با هدف کاهش فقر، بلند بردن سطح اقتصادی و اجتماعی روستاها و حمايت از جامعة دهاتي تاسیس گردید.
اصلاحات عظيم اداری، بازسازي و نوسازی یکی از دست آورد های بزرگ این وزارت در راستای برآوردن نیازمندی هاي مبرم مردم دهات افغانستان است.
کارمندان این وزارت در 34 ولایت افغانستان در تشکیل ریاست های احیا وانکشاف دهات با موسسات همکار در عرصه های مختلف حیاتی مصروف فعالیت هستند از این رو قسمت اعظم کمک های جامعه جهانی از طریق برنامه های ملی این وزارت در روستاهای کشور به طورمؤثر به مصرف میرسد.

تاریخچه

وزارت احيا و انکشاف دهات در سال ۱۳۳۳ به صفت کميسيون انكشاف دهات در چوكات وزارت تجارت، کار خود را شروع نمود. در سال ۱۳۳۵ به کميسيون مستقلي تحت ادارة صدر اعظم وقت در آمد. بعداً، به رياست انكشاف دهات تغيير نام کرد و در سال ۱۳۴۵ تحت اداره وزارت امور داخله قرار داده شد.

اين اداره در سال ۱۳۴۸ ، منحل گرديد، دارايي و پرسونل آن بين وزارت هاي معارف، صحت عامه، زراعت و ديگر وزارتخانه ها تقسيم گرديد. در سال ۱۳۴۹ دو باره با نام اداره انکشاف محل ايجاد گرديد. بعد از چندين بار تغيير نام، اين رياست زير نظر وزارت هاي مختلف؛ يکبار ديگر در سال ۱۳۶۳ منحل گرديد.


 

بالاخره، اداره انكشاف دهات، در ۲۱ ثور ۱۳۶۷ به عنوان وزارت مستقل تحت نام وزارت احيا و انکشاف دهات در آمد. نخست مرکزيت اين وزارت در دارالامان در ناحيه ۶ شهر کابل قرار داشت. با تأسيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان در سال ۱۳۸۱ ، وزارت احيا و انکشاف دهات با دستور العمل از سياست و ستراتيژي جديد، زاده شد تا عمليه کاهش فقر و حمايت از جامعة دهاتي افغانستان را بالا ببرد. از آن زمان تا کنون، وزارت احيا و انکشاف دهات به اصلاحات عظيم اداري و بازسازي دست زد تا نياز هاي مردم افغانستان را مرفوع سازد.

ماموریت وزارت

تأمين رفاه اجتماعي، اقتصادي وسياسي مردم دهات خصوصاً طبقه فقير و آسيب پذير، کاهش فقر در دهات از طریق فراهم نمودن دسترسي مردم به خدمات اجتماعي، ارتقاي سطح معيشت پايدار وغير وابسته به كشت كوكنار، انکشاف و تقويت اداره محلي، تمویل و اجرای یک پالیسی مناسب و موثر اجتماعی در افغانستان.

دید ګاه وزارت

افغانستان مرفه، آزاد و مستقل، عاري از فقر ومواد مخدر، استوار بر حاكميت ملی، با حفظ ارزش های دموکراتیک، جامعه تندرست و نیرومند مبتنی بر آزادی، خود اعتمادی، خود كفأئي، رشد متوازن، عدالت اجتماعي، پیشرفته وعاري از هر نوع تبعیض.

برنامه های ملی وزارت

وزارت احیا و انکشاف دهات برای تحقق اهداف خویش، فعالیت هایش را از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی، برنامه ملی راه سازی روستایی، برنامه ملی آب رسانی و حفظ الصحه محیطی، برنامه انسجام وپاسخ به حوادث، برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی و برنامه ملی مصئونیت اجتماعی و نظارت بر آسیب پزیری در قریه های سرتاسر افغانستان توسعه و گسترش می بخشد.

پلان ستراتیژیک وزارت (۱۳۹۶ - ۱۴۰۰)