داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعمار 140 متر پل کیبلی در قریه بورکه ولسوالی بنگی ولایت تخار
تاریخ: 9 ثور1396 عنوان پروژه: اعمار 140 متر پل کیبلی در قریه بورکه ولسوالی بنگی ولایت تخار شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/NRHE/TKR/067/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...
Apr 26, 2017 May 21, 2017
خریداری پرزه جات، روغنیات، فلترباب همراه با خدمات ضمنی آن، ترمیمات و سرویس وسایط نقلیه
تاریخ صدور : 02 ثور 1396 خریداری پرزه جات، روغنیات، فلترباب همراه با خدمات ضمنی آن، ترمیمات و سرویس وسایط نقلیه هریک : پیکپ هایلکس -2004 به تعداد 164 قلم پرزه جات و خدمات، پیکپ هایلکس -2006 الی 2014 به تعداد 159 قلم پرزه جات و...
Apr 25, 2017 May 15, 2017
اعمار 1.43 کیلومتر سرک کانکریتی همراه با ساختمان های آبرو آن از جنوب تپه ولایت الی سرک عمومی ولسوالی محمود راقی (سرک علی خیل) ولسوالی محمود راقی ولایت کاپیسا
تاریخ: 5 ثور 1396 عنوان پروژه: اعمار 1.43 کیلومتر سرک کانکریتی همراه با ساختمان های آبرو آن از جنوب تپه ولایت الی سرک عمومی ولسوالی محمود راقی (سرک علی خیل) ولسوالی محمود راقی ولایت کاپیسا شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/KBL/KAP/018/...
Apr 24, 2017 May 17, 2017
اعمار 60 متر پل آهن کانکریتی گادری دوبی با دو خط حرکت در ولسوالی سروبی ولایت کابل
مورخ: 24 اپریل 2017 اعمار 60 متر پل آهن کانکریتی گادری دوبی با دو خط حرکت در ولسوالی سروبی ولایت کابل شماره دعوت به داوطلبی ها: RRD/WB/ARAP/KBL/KBL/051/B/C2/001 1. این دعوت به داوطلبی ها، اطلاعیه عمومی تدارکات برای این پروژه را که در...
Apr 23, 2017 May 24, 2017
اعمار 8.06 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن بشمول 20 متر پل آهن کانکریتی با دوخط حرکت از ده هنه مندا الی قریه عباس خیل ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا.
مورخ: 24اپریل2017 اعمار 8.06 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن بشمول 20 متر پل آهن کانکریتی با دوخط حرکت از ده هنه مندا الی قریه عباس خیل ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا. شماره دعوت به داوطلبی: RRD/WB/ARAP/STHE/PKA/011/R/C2/001 1....
Apr 23, 2017 May 31, 2017
اعمار 27.74 متر پل آهن کانکریتی متشنج قبلی بشمول 120 متر سرک اتصالی آن در دهنه کورگل ولسوالی دو آب ولایت نورستان
مورخ: 23اپریل2017 اعمار 27.74 متر پل آهن کانکریتی متشنج قبلی بشمول 120 متر سرک اتصالی آن در دهنه کورگل ولسوالی دو آب ولایت نورستان. شماره دعوت به داوطلبی: RRD/WB/ARAP/EAST/NRN/020/B/C2/001 1. این دعوت به داوطلبی ها، اطلاعیه عمومی...
Apr 22, 2017 May 29, 2017
اعمار2.88کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو آن از مرکز ولسوالی الی قریه اورژاله ولسوالی تنی ولایت خوست
مورخ: 23اپریل2017 اعمار2.88کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو آن از مرکز ولسوالی الی قریه اورژاله ولسوالی تنی ولایت خوست. شماره دعوت به داوطلبی: RRD/WB/ARAP/STHE/KHT/014/R/C2/001 1. این دعوت به داوطلبی ها، اطلاعیه عمومی تدارکات...
Apr 22, 2017 May 29, 2017
پرو ژه اعمار 21 متر پل آهن کانکریتی گادری بنق بالا بشمول 0.35 کیلومتر سرک اتصالی و ساختمان های آبرو آن در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان
مورخ: 18 اپریل 2017 پرو ژه اعمار 21 متر پل آهن کانکریتی گادری بنق بالا بشمول 0.35 کیلومتر سرک اتصالی و ساختمان های آبرو آن در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان شماره دعوت به داوطلبی ها: RRD/WB/ARAP/CHL/BMN/078/B/C2/001 1. این دعوت به داوطلبی...
Apr 22, 2017 May 20, 2017
اعمار 5.05 کیلو متر سرک کانکریتی همراه با ساختمان های آبرو آن از بازار ده بابا علی الی قریه ملا خیل ولسوالی محمود راقی ولایت کاپیسا
مورخ: 22 اپریل 2017 اعمار 5.05 کیلو متر سرک کانکریتی همراه با ساختمان های آبرو آن از بازار ده بابا علی الی قریه ملا خیل ولسوالی محمود راقی ولایت کاپیسا شماره دعوت به داوطلبی ها: RRD/WB/KBL/KAP/030/R/C2/001 1. این دعوت به داوطلبی ها،...
Apr 22, 2017 May 22, 2017
پروژه اعمار 5.44 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمانهای آبرو آن از کجی علی خیل الی قریه مدرسه ولسوالی سیدخیل ولایت پروان
مورخ: 22 اپریل 2017 پروژه اعمار 5.44 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمانهای آبرو آن از کجی علی خیل الی قریه مدرسه ولسوالی سیدخیل ولایت پروان شماره دعوت به داوطلبی ها: RRD/WB/ARAP/KBL/PRN/R/140/C2/001 1. این دعوت به داوطلبی ها، اطلاعیه عمومی...
Apr 22, 2017 May 22, 2017
صفحه 4 از 49