داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تعدیل آفرگشایی: پروژه بازسازی 5.69کیلومتر سرک جغل فرش و اعمار ساختمان های آبرو آن از نصرت آباد وطنی الی سرک میدان مردیان فایض آباد ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان
وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات کابل - افغانستان 1 ارسال...
Aug 20, 2017 Aug 22, 2017
تعدیل آفرگشایی: پروژه اعمار 5.44 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمانهای آبرو آن از کجی علی خیل الی قریه مدرسه ولسوالی سیدخیل ولایت پروان
وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات کابل - افغانستان 1 ارسال...
Aug 20, 2017 Aug 22, 2017
دعوت به داوطلبی: اعمار 175 متر پل متشنج قبلی جوی شیخ بشمول 0.75 کیلومتر سرک اتصالی آن در ولسوالی تالقان ولایت تخار
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 29 اسد 1396 عنوان پروژه: اعمار 175 متر پل متشنج قبلی جوی شیخ بشمول 0.75 کیلومتر سرک اتصالی آن در ولسوالی تالقان ولایت...
Aug 20, 2017 Sep 16, 2017
دعوت به داوطلبی: اعمار 47.74 متر پل های آهنکانکریتی متشنج قبلی و آهنکانکریت گادری بشمول 0.22 کیلومتر سرک اتصالی آن در ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 29 اسد 1396 عنوان پروژه: اعمار 47.74 متر پل های آهنکانکریتی متشنج قبلی و آهنکانکریت گادری بشمول 0.22 کیلومتر سرک اتصالی آن در...
Aug 20, 2017 Sep 17, 2017
دعوت به داوطلبی: اعمار 2.5 کیلومتر سرک کانکریتی قلعه شانان جمال کوت همراه با ساختمان های آبرو آن بشمول 35 متر پل متشنج قبلی از سرک عمومی ارزان قیمت الی سرک عمومی کابل جلال آباد، ولسوالی بگرامی ولایت کابل
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 29 اسد 1396 عنوان پروژه: اعمار 2.5 کیلومتر سرک کانکریتی قلعه شانان جمال کوت همراه با ساختمان های آبرو آن بشمول 35 متر پل متشنج قبلی...
Aug 20, 2017 Sep 17, 2017
دعوت به داوطلبی: اعمار 27.74 متر پل آهن کانکریتی متشنج قبلی بشمول 120 متر سرک اتصالی آن در دهنه کورگل ولسوالی دو آب ولایت نورستان
جمهوری اسلامی اافغانستان وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات پروژه دسترسی به دهات افغانستان (ARAP) شماره قرضه ویا اعتبار: H792-AF رقابت در پروسه داوطلبی بازملی دعوت به داوطلبی ها برای اعمار 27.74 متر پل...
Aug 16, 2017 Sep 16, 2017
دعوت به داوطلبی: اعمار4.38کیلومترسرک اسفالت بشمول ساختمان های ابروان درپارچه ششم شهرچاریکارکه شامل پروژه اعمار22.1کیلومترسرک های داخل شهرچاریکارولایت پروان
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 25 اسد 1396 عنوان پروژه: Lot#1اعمار4.38کیلومترسرک اسفالت بشمول ساختمان های ابروان درپارچه ششم شهرچاریکارکه شامل پروژه...
Aug 16, 2017 Sep 11, 2017
دعوت به داوطلبی: اعمار 40 متر پل آهنکانکریت گادری دهن قل چهل برج بشمول 380 متر سرک اتصالی آن در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان
دعوت به داوطلبی عدولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 25 اسد 1396 عنوان پروژه: اعمار 40 متر پل آهنکانکریت گادری دهن قل چهل برج بشمول 380 متر سرک اتصالی آن در ولسوالی یکاولنگ ولایت...
Aug 16, 2017 Sep 10, 2017
تعدیل آفرګشایی: اعمارپل 80 متره آهن کانکریتی قریه بار بیهار ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار
وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات کابل - افغانستان 1 ارسال...
Aug 15, 2017 Sep 11, 2017
اعلان داوطلبی: اعمار 8.08 کیلومتر سرک اسفالت بشمول ساختمانهای آبرو آن در پارچه ششم شهر چاریکار که شامل پروژه اعمار 22.1 کیلومتر سرک های داخل شهر چاریکار ولایت پروان میباشد
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 24 اسد 1396 عنوان پروژه: Lot#2: اعمار 8.08 کیلومتر سرک اسفالت بشمول ساختمانهای آبرو آن در پارچه ششم شهر چاریکار که شامل پروژه اعمار...
Aug 15, 2017 Sep 06, 2017
صفحه 4 از 60