داوطلبی - وزارت احیا و انکشاف دهات

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعمار 34 متر پل آهن کانکریتی گادری قریه ترزایی ولسوالی بک ولایت خوست
تاریخ: 2 قوس 1395 شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/STHE/KHT/015/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی: اعمار 34 متر پل آهن کانکریتی گادری قریه ترزایی ولسوالی...
Nov 22, 2016 Dec 14, 2016
اعمار5.67 کیلو متر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن از قریه جامچی الی پل شاهراه ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا
تاریخ: 30 عقرب 1395 شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/KBL/KAP/040/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی: اعمار5.67 کیلو متر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن...
Nov 21, 2016 Dec 13, 2016
اعمار 40 متر پل آهن کانکریتی گادری کانتیوه در ولسوالی پارون ولایت نورستان
تاریخ: 25 عقرب 1395 شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/EAST/NRN/033/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی: اعمار 40 متر پل آهنکانکریت گادری کانتیوه در ولسوالی...
Nov 14, 2016 Dec 06, 2016
اعمار 34 متر پل آهن کانکریتی گادری قریه تگاب ولسوالی پسابند ولایت غور
شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/CHL/GHR/049/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی: اعمار 34 متر پل آهن کانکریتی گادری قریه تگاب ولسوالی پسابند ولایت...
Nov 14, 2016 Dec 05, 2016
اعمار 24.13 کیلو متر سرک اسفالت همراه ساختمانهای آبرو آن به شمول 74 متر پل های آهن کانکریتی گادری( به تعداد سه پایه) ازبنو تا پل حصار ولسوالی اندراب ولایت بغلان
بوسیله این ضمیمه، شرطنامه شماره RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/049/C2/001 صادرۀ مؤرخ (4/8/1395) طورذیل تعدیل میگردد: در اعلان دعوت به داوطلبی پروژه متذکره آخرین تاریخ وصول شرطنامه و تسلیمی آفر 25 عقرب 1395 درج گردیده است. به منظور ایجاد رقابت...
Nov 14, 2016 Nov 14, 2016
اعمار9.5 کیلو متر سرک اسفالت و کانکریتی همراه با ساختمان های آبرو آن از سرک عمومی کابل گردیز الی زرغون شهر (مسجد علی خیل قریه ملک ها) ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر
تاریخ: 24 عقرب 1395 شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/KBL/LGR/055/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار9.5 کیلو متر سرک اسفالت و کانکریتی همراه با...
Nov 14, 2016 Dec 05, 2016
اعمار پل موتر رو آهن کانکریتی گادری بطول 42.05 و دیوار استنادی بطول 132 متر، قریه زرد گلان لختوغی، ولسوالی کجران ولایت دایکندی
تاریخ: 22 عقرب 1395 شماره دعوت به داوطلبی: 95/MRRD/413/P.PROGRAM/38/INDIA/29/CC/DKI ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی: اعمار پل موتر رو آهن کانکریتی گادری بطول...
Nov 12, 2016 Dec 03, 2016
اعمار 140 متر پل با دو خط حرکت نوع آهن کانکریتی گادری سرای ها و نایب ها، ولسوالی کشیم ولایت بدخشان
تاریخ: 22 عقرب 1395 شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/BKN/BKN/181/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی: اعمار 140 متر پل با دو خط حرکت نوع آهن کانکریتی گادری...
Nov 12, 2016 Dec 03, 2016
اعمار 10.59 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو آن معه 80 متر(سه پایه) پل آهن کانکریتی گادری از مرکز ولسوالی الی ختم مرزین کڅ , ولسوالی جاجی میدان ولایت خوست
تاریخ: 22 عقرب 1395 شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/STHE/KHT/019/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی: : اعمار 10.59 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو...
Nov 12, 2016 Dec 04, 2016
اعمار شبکه آبرسانی از چاه همراه با ذخیره آب درولایت کاپیسا، ولسوالی حصه اول کوهستان، دانشگاه البیرونی
تاریخ: 19 عقرب 1395 شماره دعوت به داوطلبی: MRRD/426/R.PROGRAM/51/INDIA/42/CC/KPA/95 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی: اعمار شبکه آبرسانی از چاه همراه با ذخیره...
Nov 12, 2016 Nov 30, 2016
صفحه 4 از 39