داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه و خریداری تیل دیزل به مقدار 150,000 لیترنوع L02-62 و تیل پطرول به مقداری 40,000 لیترنوع A-92 مورد ضرورت وسایط تیز رفتار و جنراتور برنامه ملی راه سازی روستائی،RRD/WB/ARAP/KBL/OPS/FUEL/003
تاریخ صدور : 23حمل 1396 تهیه و خریداری تیل دیزل به مقدار 150,000 لیترنوع L02-62 و تیل پطرول به مقداری 40,000 لیترنوع A-92 مورد ضرورت وسایط تیز رفتار و جنراتور برنامه ملی راه سازی روستائی،RRD/WB/ARAP/KBL/OPS/FUEL/003 ریاست تدارکات، وزارت...
Apr 15, 2017 May 08, 2017
تهیه و چاپ 24000 جلد مجله دهکده وزارت احیا و انکشاف دهات
تاریخ صدور : 22حمل1396 تهیه و چاپ 24000 جلد مجله دهکده وزارت احیا و انکشاف دهات دارای کود نمبر MRRD-15/OB-2/MOF-2/CO/KBL/96 ریاست تدارکات، وزارت احیأ و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیتهیه و...
Apr 15, 2017 May 03, 2017
اعمار 5.79 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریت با ساختمانهای آبرو آن بشمول 8 متر پل آهن کانکریت از سرک عمومی کوه بند (مرکز ولسوالی) الی قریه ملنگ خیل ولسوالی کوه بند ولایت کاپیسا
تاریخ: 22حمل 1396 عنوان پروژه: اعمار 5.79 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریت با ساختمانهای آبرو آن بشمول 8 متر پل آهن کانکریت از سرک عمومی کوه بند (مرکز ولسوالی) الی قریه ملنگ خیل ولسوالی کوه بند ولایت کاپیسا. شماره دعوت به داوطلبی:...
Apr 15, 2017 May 02, 2017
باز سازی 30.68 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو آن از دو آبی الی ملم در ولسوالی خوست ولایت بغلان
تاریخ: 22 حمل 1396 عنوان دعوت به داوطلبی: باز سازی 30.68 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو آن از دو آبی الی ملم در ولسوالی خوست ولایت بغلان شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/075/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت...
Apr 15, 2017 May 15, 2017
اعمار21 متر پل پیاده رو آهن کانکریتی گادری در قریه شیخ رسول ولسوالی فرنگ ولایت بغلان
تاریخ: 22 حمل 1396 عنوان پروژه: اعمار21 متر پل پیاده رو آهن کانکریتی گادری در قریه شیخ رسول ولسوالی فرنگ ولایت بغلان شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/064/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام...
Apr 15, 2017 May 07, 2017
اعمار شبکه آبرسانی از چاه در ولایت کابل ولسوالی ده سبز، پارک تکنالوژی انستتیوت انکشاف دهات
تاریخ: 22 حمل 1396 عنوان پروژه: اعمار شبکه آبرسانی از چاه در ولایت کابل ولسوالی ده سبز، پارک تکنالوژی انستتیوت انکشاف دهات شماره دعوت به داوطلبی: MRRD-168/AIRD-2/MOF-2/CC/KBL/96 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام...
Apr 15, 2017 May 07, 2017
اعمار 10.6 کیلومتر سرک جغل فرش وساختمان های آبرو آن بشمول 3 پایه پل آهن کانکریتی بطول مجموعی 27 متر از غاروالی قریه جریان، ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان
تاریخ: 22 حمل 1396 عنوان پروژه: اعمار 10.6 کیلومتر سرک جغل فرش وساختمان های آبرو آن بشمول 3 پایه پل آهن کانکریتی بطول مجموعی 27 متر از غاروالی قریه جریان، ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان شماره دعوت به داوطلبی:...
Apr 15, 2017 May 06, 2017
اعمار 3 شبکه آبرسانی بخش اول و دوم با ذخیره های( 40) (40) متر مکعب و بخش سوم با ذخیره (50) متر مکعب در قریه جوزار ولسوالی بلخاب ولایت سرپل
تاریخ: 21 حمل 1396 عنوان پروژه: اعمار 3 شبکه آبرسانی بخش اول و دوم با ذخیره های( 40) (40) متر مکعب و بخش سوم با ذخیره (50) متر مکعب در قریه جوزار ولسوالی بلخاب ولایت سرپل شماره دعوت به داوطلبی:...
Apr 15, 2017 May 03, 2017
اعمار 2.5 کیلومتر سرک کانکریتی قلعه شانان جمال کوت همراه با ساختمان های آبرو آن بشمول 35 متر پل متشنج قبلی از سرک عمومی ارزان قیمت الی سرک عمومی کابل جلال آباد، ولسوالی بگرامی ولایت کابل
تاریخ: 21 حمل 1396 عنوان پروژه: اعمار 2.5 کیلومتر سرک کانکریتی قلعه شانان جمال کوت همراه با ساختمان های آبرو آن بشمول 35 متر پل متشنج قبلی از سرک عمومی ارزان قیمت الی سرک عمومی کابل جلال آباد، ولسوالی بگرامی ولایت کابل شماره دعوت به...
Apr 15, 2017 May 01, 2017
اعمار 1.77 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن در قریه هواده ولسوالی انجیل ولایت هرات
تاریخ: 22 حمل 1396 عنوان پروژه: اعمار 1.77 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن در قریه هواده ولسوالی انجیل ولایت هرات شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/WEST/HRT/028/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام...
Apr 15, 2017 May 06, 2017
صفحه 4 از 46