داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دعوت به داوطلبی: احیای کانال خورویاله قریه های مختلف ولسوالی متون ولایت خوست
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 21جون2017 عنوان پروژه:احیای کانال خورویاله قریه های مختلف ولسوالی متون ولایت خوست شماره دعوت به داوطلبی:...
Jun 21, 2017 Jul 19, 2017
تعدیل آفرگشایی: اعمار5.79 کیلو متر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن بشمول 8 متر پل آهن کانکریتی از سرک عمومی کوه بند (مرکز ولسوالی) الی قریه ملنګ خیل ولسوالی کوه بند ولایت کاپیسا
وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات کابل - افغانستان 1 ارسال...
Jun 21, 2017 Jul 05, 2017
دعوت به داوطلبی: اعمار 3.54 کیلومتر سرک کانکریتی همراه با ساختمان های آبروپوهنتون پروان ولایت پروان
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 30 جوزا 1396 عنوان پروژه: اعمار 3.54 کیلومتر سرک کانکریتی همراه با ساختمان های آبروپوهنتون پروان ولایت پروان شماره دعوت...
Jun 20, 2017 Jul 18, 2017
اعلان داوطلبی: اعمار 80 متر پل آهنکانکریت گادری با دو خط حرکت بشمول 0.52 کیلومتر سرک جغل فرش اتصالی آن در ولسوالی شینکی ولایت زابل
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 30 جوزا 1396 عنوان پروژه: اعمار 80 متر پل آهنکانکریت گادری با دو خط حرکت بشمول 0.52 کیلومتر سرک جغل فرش اتصالی آن در ولسوالی شینکی...
Jun 20, 2017 Jul 18, 2017
اعلان داوطلبی: اعمار 12 کیلومتر سرک جغل فرش وساختمانهای آبرو آن از باغچه الی پایان خشتیپه، ولسوالی قلعه ذال ولایت کندز
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 28 جوزا 1396 عنوان پروژه: اعمار 12 کیلومتر سرک جغل فرش وساختمانهای آبرو آن از باغچه الی پایان خشتیپه، ولسوالی قلعه ذال ولایت...
Jun 18, 2017 Jul 19, 2017
تعدیل آفرگشایی پروژه (Construction of 26 m RCC Girder Bridge including 250m Approach Road in Langare Baba Quzi village Sangcharak District of Sar-e- Pul Province)
وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات کابل - افغانستان 1 ارسال...
Jun 17, 2017 Jul 05, 2017
تعدیل آفرگشایی: پروژه ی اعمار ۹.۱۱ کیلومتر سرک اسفالت و کانکریت بشمول ساختمان های آبرو قریه آشابه (از سرک عمومی غوربند بامیان الی قریه آشابه ) ولسوالی جبل سراج ولایت پروان
وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات کابل - افغانستان 1 ارسال...
Jun 14, 2017 Jul 25, 2017
دعوت به داوطلبی: رنگمالی تعمیر چهار طبقه‌ی ریاست انستیتوت وزارت احیاء و انکشاف دهات
دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأ و انکشاف دهات ریاست تدارکات رنگمالی تعمیر چهار طبقه‌ی ریاست انستیتوت وزارت احیاء و انکشاف دهات دارای کود نمبر : MRRD-420/AIRD-4/MOF-4/CO/KBL/96 تاریخ صدور : 23 جوزا 1396...
Jun 12, 2017 Jul 05, 2017
دعوعت به داوطلبی: اعمار 36 متر پل پیاده رو آهن کانکریتی گادری دهنه ریوت در والسوالی حصه اول ولایت پنجشیر
جمهوری اسلامی اافغانستان وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات پروژه دسترسی به دهات افغانستان (ARAP) شماره قرضه ویا اعتبار: H792-AF رقابت در پروسه داوطلبی بازملی دعوت به داوطلبی ها برای نام پروژه: اعمار 36...
Jun 11, 2017 Jul 11, 2017
دعوت به داوطلبی: اعمار 8.76 کیلو متر سرک اسفالت و کانکریت بشمول ساختمان های آبرو آن از پل متک الی قلعه صحرا میانه گذر و بازار جبل السراج ولسوالی جبل السراج ولایت پروان
جمهوری اسلامی اافغانستان وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات پروژه دسترسی به دهات افغانستان (ARAP) شماره قرضه ویا اعتبار: H792-AF رقابت در پروسه داوطلبی بازملی دعوت به داوطلبی ها برای نام پروژه: اعمار...
Jun 11, 2017 Jul 11, 2017
صفحه 4 از 53