داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دعوت به داوطلبی: باز سازی 15.2 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن بشمول 9.8 متر (4x8 پلچک دو دهنه یی) از سرک عمومی تخار فیض آباد الی دره نویحی- ولسوالی کشم ولایت بدخشان
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 3 سرطان 1396 عنوان پروژه: باز سازی 15.2 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن بشمول 9.8 متر (4x8 پلچک دو دهنه یی) از سرک عمومی...
Jun 21, 2017 Jul 22, 2017
دعوت به داوطلبی: احیای کانال های اونی سیدان وافضل بیک قریه های مختلف ولسوالی پل علم ولایت لوگر
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 21جون2017 عنوان پروژه:احیای کانال های اونی سیدان وافضل بیک قریه های مختلف ولسوالی پل علم ولایت لوگر شماره دعوت به داوطلبی: ID...
Jun 21, 2017 Jul 26, 2017
دعوت به داوطلبی: اعمار ذخیره یاری قریه های مختلف ولسوالی چاه آب ولایت تخار
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 21جون2017 عنوان پروژه:اعمار ذخیره یاری قریه های مختلف ولسوالی چاه آب ولایت تخار شماره دعوت به داوطلبی:...
Jun 21, 2017 Jul 22, 2017
دعوت به داوطلبی: احیای کانال مهاجر قشلاق قریه های مختلف ولسوالی بنگی ولایت تخار
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 21جون2017 عنوان پروژه:احیای کانال مهاجر قشلاق قریه های مختلف ولسوالی بنگی ولایت تخار شماره دعوت به داوطلبی:...
Jun 21, 2017 Jul 22, 2017
اعلان داوطلبی: احیای کانال خورویاله قریه های مختلف ولسوالی متون ولایت خوست
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 21جون2017 عنوان پروژه:احیای کانال خورویاله قریه های مختلف ولسوالی متون ولایت خوست شماره دعوت به داوطلبی:...
Jun 21, 2017 Jul 19, 2017
دعوت به داوطلبی: احیای کانال های برهان خیل، پاینده خیل، وسونی سرخ قریه های مختلف ولسوالی های اسمعیل خیل و مندوزی ولایت خوست
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 21جون2017 عنوان پروژه:احیای کانال های برهان خیل، پاینده خیل، وسونی سرخ قریه های مختلف ولسوالی های اسمعیل خیل و مندوزی ولایت...
Jun 21, 2017 Jul 23, 2017
دعوت به داوطلبی: اعمار 7.34کیلومتر سرک جغل فرش وساختمان های آبرو ان بشمول یک پایه پل اهن کانکریتی بطول 8متره ازدهانه کشتکان الی ختم کشتکان ،ولسوالی فرخارولایت تخار
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 31 جوزا 1396 عنوان پروژه: اعمار 7.34کیلومتر سرک جغل فرش وساختمان های آبرو ان بشمول یک پایه پل اهن کانکریتی بطول 8متره ازدهانه...
Jun 21, 2017 Jul 22, 2017
دعوت به داوطلبی: احیای کانال خورویاله قریه های مختلف ولسوالی متون ولایت خوست
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 21جون2017 عنوان پروژه:احیای کانال خورویاله قریه های مختلف ولسوالی متون ولایت خوست شماره دعوت به داوطلبی:...
Jun 21, 2017 Jul 19, 2017
تعدیل آفرگشایی: اعمار5.79 کیلو متر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن بشمول 8 متر پل آهن کانکریتی از سرک عمومی کوه بند (مرکز ولسوالی) الی قریه ملنګ خیل ولسوالی کوه بند ولایت کاپیسا
وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات کابل - افغانستان 1 ارسال...
Jun 21, 2017 Jul 05, 2017
دعوت به داوطلبی: اعمار 3.54 کیلومتر سرک کانکریتی همراه با ساختمان های آبروپوهنتون پروان ولایت پروان
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 30 جوزا 1396 عنوان پروژه: اعمار 3.54 کیلومتر سرک کانکریتی همراه با ساختمان های آبروپوهنتون پروان ولایت پروان شماره دعوت...
Jun 20, 2017 Jul 18, 2017
صفحه 1 از 51