داوطلبی - وزارت احیا و انکشاف دهات

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعمار 32 متر (2 پایه) پل آهن کانکریتی بشمول 470 متر سرک اتصالی آن در قریه های عنامک وباغ دره، ولسوالی پل حصار ولایت بغلان
RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/062/C2/001 ضمیمه شماره 1 مورخ 23/11/1395 بوسیله این ضمیمه، شرطنامه شماره RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/062/C2/001 صادرۀ مؤرخ (13/11/1395) طورذیل تعدیل میگردد: در اعلان دعوت به داوطلبی پروژه متذکره اخرین تاریخ وصول...
Feb 22, 2017 Feb 25, 2017
کرایه گیری یک در بند حویلی کرایی برای دفتر زون ساحوی کابل برنامه ملی راه سازی روستایی
RRD-683/NRAP-1/WB-1/CO/KBL/95 ضمیمه شماره 1 مورخ 03/11/1395 بوسیله این ضمیمه، شرطنامه شماره RRD-683/NRAP-1/WB-1/CO/KBL/95 صادرۀ مؤرخ (11/11/1395) طورذیل تعدیل میگردد: در اعلان دعوت به داوطلبی کرایه گیری یک در بند حویلی متذکره...
Feb 22, 2017 Mar 08, 2017
اعمار 30 متر پل آهن کانکریتی گادری مهر خانه گردم کوه بیرون ولسوالی مرکز بهسود ولایت میدان وردک
تاریخ: 4 حوت 1395 شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/KBL/WRK/056/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی: اعمار 30 متر پل آهن کانکریتی گادری مهر خانه گردم...
Feb 22, 2017 Mar 18, 2017
کرایه گیری یک دربند حویلی کرایی برای دفتر زون ساحوی کابل برنامه ملی راه سازی روستایی
دارای کود نمبر: MRRD-683/NRAP-1/WB-1/CO/KBL/95 تاریخ صدور : 11 دلو 1395 ریاست تدارکات، وزارت احیأ و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری یک دربند حویلی کرایی برای دفتر زون ساحوی کابل برنامه...
Jan 30, 2017 Feb 22, 2017
اعمار 26 مترپل آهن کانکریتی گادری گیوج بشمول 0.174 کیلومتر سرک اتصالی آن واقع در دره کوکلامی، ولسوالی سالنگ ولایت پروان
تاریخ: 9 دلو 1395 شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/KBL/PRN/128/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی: اعمار 26 مترپل آهن کانکریتی گادری گیوج بشمول 0.174...
Jan 25, 2017 Feb 20, 2017
اعمار 60 متر پل با دو خط حرکت نوع آهن کانکریتی گادری در قریه جرقله ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب
تاریخ: 6 دلو 1395 شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/NRH/FRB/036/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی: اعمار 60 متر پل با دو خط حرکت نوع آهن کانکریتی گادری در...
Jan 25, 2017 Feb 16, 2017
اعمار پل موتر رو آهن کانکریتی گادری بطول 42.05 متر و دیوار استنادی بطول 132 متر، قریه زرد گلان لختوغی، ولسوالی کجران ولایت دایکندی
تاریخ: 6 دلو 1395 شماره دعوت به داوطلبی: 95/MRRD/413/R.PROGRAM/38/INDIA/29/CC/DKI ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی: اعمار پل موتر رو آهن کانکریتی گادری بطول 42.05...
Jan 25, 2017 Feb 18, 2017
اعمار 3 کیلومترسرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن بشمول 20 متر پل آهن کانکریتی گادری از سرک عمومی کابل پروان الی شهرک معلمین ولسوالی چهاریکار ولایت پروان
تاریخ: 25 جدی 1395 شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/KBL/PRN/132/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی: اعمار 3 کیلومترسرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن بشمول...
Jan 24, 2017 Jan 06, 2017
اعمار 4.14 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن بشمول 17 متر پل آهن کانکریتی گادری از سرک عمومی گلبهار جبل السراج (قریه قادر خیل) الی سرک عمومی گلبهار سید خیل (کانال پروژه) ولسوالی جبل السراج ولایت پروان
تاریخ: 4 دلو 1395 شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/KBL/PRN/137/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی: اعمار 4.14 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن...
Jan 23, 2017 Feb 13, 2017
تهیه و خریداری 281840 لیتر تیل دیزل و مقدار 75000 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط ریاست اداری، برنامه ابیاری و آبرسانی روستایی و برنامه صنایع و انرژی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات
دارای کود نمبر: MRRD-6/OB.W.AR-1/MOF.WB.UNICEF-1/CO/KBL/96 تاریخ صدور : 02 دلو 1395 ریاست تدارکات، وزارت احیأ و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری مقدار 281،840 لیتر تیل دیزل و مقدار...
Jan 21, 2017 Feb 13, 2017
صفحه 1 از 39