داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعمار 2.52 کیلو متر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن از نو آباد الی چناره پل میرویس در حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا
تاریخ: 28 حوت 1395 عنوان پروژه: اعمار 2.52 کیلو متر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن از نو آباد الی چناره پل میرویس در حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا. شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/KBL/KAP/042/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت...
Mar 18, 2017 Apr 07, 2017
اعمار 26.05 کیلو متر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن از (قنده سنگ الی بیدان ) ولسوالی شهرک ولایت غور
تاریخ: 28 حوت 1395 عنوان پروژه: اعمار 26.05 کیلو متر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن از (قنده سنگ الی بیدان ) ولسوالی شهرک ولایت غور. شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/CHL/GHR/066/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف...
Mar 18, 2017 Apr 16, 2017
اعمار 60 متر پل پیاده رو آهن کانکریتی گادری بالای دریای هریرود واقع در شهر چغچران بشمول یک پایه پلچک 5X3 متره در قریه بره خانه ولسوالی چغچران ولایت غور
تاریخ: 25 حوت 1395 شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/CHL/GHR/057/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی: اعمار 60 متر پل پیاده رو آهن کانکریتی گادری بالای دریای...
Mar 15, 2017 Apr 10, 2017
اعمار 7.14 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبر آن از سرک عمومی گلبهار الی چشمه الله داد ( مرکز قریه پفدم) ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا
تاریخ: 25 حوت 1395 مسیر اولی از سرک عمومی گلبهار الی مرکز قریه پفدم از کیلومتر(000+0الی395+5) مسیر دومی از قریه پفدم الی مرکز چشمه قریه ملا داد از کیلومتر(855+الی000+0)مسیر سومی از سرک قریه پفدم الی پو هنتون البیرونی از...
Mar 15, 2017 Apr 09, 2017
اعمار 3.57 کیلومتر سرک کانکریتی همراه با ساختمان های آبرو آن از سرک عمومی ریگ روان الی سرک عمومی چیغچی و کوه بند ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا
تاریخ: 25 حوت 1395 شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/KBL/KAP/048/ C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی: اعمار 3.57 کیلومتر سرک کانکریتی همراه با ساختمان های...
Mar 15, 2017 Apr 09, 2017
دو سیت جی چی اس استیشنی 3 فریکانس با لیسنس( کی) و دو عدد راور اضافی برای هر سیت و دیگر ملحقات و سائیر نرم افزارهای مورد نیاز برنامه ملی راه سازی روستای، وزارت آحیاء و انکشاف دهات
دارای کود نمبر MRRD-75/NRAP-2/MOF-1/CO/KBL/96 تاریخ صدور : 24 حوت 1395 ریاست تدارکات، وزارت احیأ و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری دو سیت جی چی اس استیشنی 3 فریکانس با لیسنس کی و...
Mar 14, 2017 Apr 07, 2017
اعمار 60 متر پل آهن کانکریتی گادری بشمول 0.33 متر سرک اتصالی و 950 متر دیوار استنادی سواحل دریا در قریه خوری (زور) اسمار، ولسوالی اسمار ولایت کنر
تاریخ: 23 حوت 1395 عنوان پروژه: اعمار 60 متر پل آهن کانکریتی گادری بشمول 0.33 متر سرک اتصالی و 950 متر دیوار استنادی سواحل دریا در قریه خوری (زور) اسمار، ولسوالی اسمار ولایت کنر شماره دعوت به داوطلبی:...
Mar 12, 2017 Apr 15, 2017
اعمار 15.63 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو آن از کوتل خاک افغانها الی دشت کرمان (سرک عمومی غور) ولسوالی پنجاب ولایت بامیان.
تاریخ: 23 حوت 1395 شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/CHL/BMN/057/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی: اعمار 15.63 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو آن...
Mar 12, 2017 Apr 11, 2017
اعمار 10.24 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی همراه باساختمان های آبرو آن از شاهراه عمومی کابل گردیز الی سرک عمومی موسهی، ولسوالی موسهی ولایت کابل
تاریخ: 23 حوت 1395 عنوان پروژه: اعمار 10.24 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی همراه باساختمان های آبرو آن از شاهراه عمومی کابل گردیز الی سرک عمومی موسهی، ولسوالی موسهی ولایت کابل، مسیر اولی از کیلومتر(000+0الی 143+4) مسیر دومی از کیلومتر (000+0...
Mar 12, 2017 Apr 11, 2017
کرایه گیری دو (2) عراده موتر زره برای دفتر مرکزی این برنامه
تاریخ : 16 حوت 1395 شماره دعوت به داوطلبی:MRRD/RP/N-FIER/2017/013 برنامه انسجام ساحوی (Regional Program ) وزارت احياء و انکشا ف دهات يک مقدار وجوه مالي را از بانک انکشاف آسیایی غرض تطبيق پروژه هاي خويش بدست آورده و مصمم است تا یک قسمت از...
Mar 07, 2017 Mar 20, 2017
صفحه 1 از 41