داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تعدیل آفرگشایی: تهیه وخریداری 5000 پایه دستگاه قالین بافی همراه مواد لازمه آن مربوط برنامه ملی انکشاف صنایع روستائی وزارت احیاء وانکشاف دهات
وزارت احیاء وانکشاف دهات ریاست تهیه وتدارکات کابل – افغانستان ارسال به...
Oct 15, 2017 Oct 22, 2017
دعوت به داوطلبی: اعمار 40 متر پل گادری آهنکانکریتی، قریه غازی آباد ولسوالی مرکز ولایت کابل
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 24 میزان 1396 عنوان پروژه: اعمار 40 متر پل گادری آهنکانکریتی، قریه غازی آباد ولسوالی مرکز ولایت کابل شماره دعوت به داوطلبی:...
Oct 15, 2017 Nov 11, 2017
تعدیل آفرگشایی: اعمار شبکه آبرسانی شهر قلعه نو ولایت بادغیس
وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات کابل - افغانستان 1 ارسال...
Oct 15, 2017 Oct 25, 2017
اعلان مجدد دعوت به داوطلبی: کرایه گیری دو عراده وسایط نقلیه مورد ضرورت برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی برای دفتر ولایتی ولایت بامیان
اعلان مجدد دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأ و انکشاف دهات ریاست تدارکات کرایه گیری دو عراده وسایط نقلیه مورد ضرورت برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی برای دفتر ولایتی ولایت بامیان دارای کود نمبر {...
Oct 15, 2017 Nov 05, 2017
اعمار 5.34 کیلومتر سرک اسفالت بشمول ساختمان های آبرو آن در پارچه نهم شهر چاریکار که شامل پرويژه اعمار 22.1 کیلومتر سرک های داخل شهر چاریکار ولایت پروان میباشد.
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 23 میزان 1396 عنوان پروژه: Lot#4: اعمار 5.34 کیلومتر سرک اسفالت بشمول ساختمان های آبرو آن در پارچه نهم شهر چاریکار که شامل پرويژه...
Oct 15, 2017 Nov 08, 2017
اعمار 4.28 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن از بالا ده الی عبدی بای( پایان ده، قلعه صحرا، دشت های میانه ده و قریه قلعه مرزا)، ولسوالی چاریکار ولایت پروان
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 23 میزان 1396 عنوان پروژه: اعمار 4.28 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن از بالا ده الی عبدی بای( پایان ده، قلعه صحرا، دشت...
Oct 15, 2017 Nov 08, 2017
دعوت به داوطلبی: اعمار 8.08 کیلومتر سرک اسفالت بشمول ساختمانهای آبرو آن در پارچه ششم شهر چاریکار که شامل پروژه اعمار 22.1 کیلومتر سرک های داخل شهر چاریکار ولایت پروان میباشد
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 22 میزان 1396 عنوان پروژه: Lot#2: اعمار 8.08 کیلومتر سرک اسفالت بشمول ساختمانهای آبرو آن در پارچه ششم شهر چاریکار که شامل پروژه...
Oct 11, 2017 Nov 07, 2017
تعدیل آفرگشایی: تهیه وخریداری 5000 پایه دستگاه قالین بافی همراه مواد لازمه آن مربوط برنامه ملی انکشاف صنایع روستائی وزارت احیاء وانکشاف دهات
وزارت احیاء وانکشاف دهات ریاست تهیه وتدارکات کابل – افغانستان ارسال به...
Oct 10, 2017 Oct 22, 2017
دعوت به داوطلبی: پروژه شبکه آبرسانی بنگی واشکمش ولسوالی های بنگی و اشکمش ولایت تخار
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 18 میزان 1396 عنوان پروژه: پروژه شبکه آبرسانی بنگی واشکمش ولسوالی های بنگی و اشکمش ولایت تخار شماره دعوت به داوطلبی:...
Oct 10, 2017 Nov 04, 2017
دعوت به داوطلبی: اعمار پل کیبلی 120 متره و دیوار استنادی بطول 106 متر، قریه سنگکش ولسوالی مرکز ولایت لغمان
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 17 میزان 1396 عنوان پروژه: اعمار پل کیبلی 120 متره و دیوار استنادی بطول 106 متر، قریه سنگکش ولسوالی مرکز ولایت لغمان شماره دعوت...
Oct 09, 2017 Oct 31, 2017
صفحه 1 از 62