داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک 83600 لیتر تیل دیزل نوع LO-62 و 47400 لیتر تیل پطرول نوع A-92 مربوط برنامه انرژی پایدار، برنامه انسجام ساحوی و ریاست آبیاری و آبرسانی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات
دعوت به داوطلبی تاریخ صدور: 24 جدی 1397 تهیه و تدارک 83600 لیتر تیل دیزل نوع LO-62 و 47400 لیتر تیل پطرول نوع A-92 مربوط برنامه انرژی پایدار، برنامه انسجام ساحوی و ریاست آبیاری و آبرسانی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات کود نمبر:...
Jan 14, 2019 Feb 11, 2019
دعوت به داوطلبی: بازسازی 1.4 کیلومتر سرک جغل فرش با ساختمانهای آبرو آن و اعمار 63 متر پل آهن کانکریتی در قریه ده امیری، ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تدارکات تاریخ:15 جدی 1397 عنوان پروژه: بازسازی 1.4 کیلومتر سرک جغل فرش با ساختمانهای آبرو آن و اعمار 63 متر پل آهن کانکریتی در قریه ده امیری، ولسوالی...
Jan 05, 2019 Jan 26, 2019
دعوت به داوطلبی: تهیه و نصب دو دستگاه تولید برق آفتابی در ولایات کندهار و ننکرهار که هر کدام ظرفیت تولید 12 کیلو وات برق را داشته باشد، مربوط برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات
دعوت به داوطلبی تاریخ صدور: 15 جدی 1397 تهیه و نصب دو دستگاه تولید برق آفتابی در ولایات کندهار و ننکرهار که هر کدام ظرفیت تولید 12 کیلو وات برق را داشته باشد، مربوط برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات دارای شماره...
Jan 05, 2019 Feb 03, 2019
تعدیل روز آفرگشایی پروژه: اعمار0.93 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمانهای آبرو آن از شادمانه الی قریه بنیان ولسوالی انجیل ولایت هرات
ریفرینس وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات آدرس : سرک نيله باغ ،...
Jan 02, 2019 Jan 08, 2019
دعوت به داوطلبی: اعمار 0.897 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمانهای آبرو آن از کارته اول الی محل پیروزی (سرک دوازده متره بهارستان)،ولسوالی انجیل ولایت هرات
دعوت به داوطلبی تاریخ: 11 جدی 1397 عنوان پروژه: اعمار 0.897 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمانهای آبرو آن از کارته اول الی محل پیروزی (سرک دوازده متره بهارستان)،ولسوالی انجیل ولایت هرات شماره دعوت به داوطلبی:...
Jan 01, 2019 Jan 22, 2019
تعدیل روز آفرگشایی پروژه: اعمار 15 متر پل آهن کانکریتی گادری در قریه خیرو شیرداغ ولسوالی مالستان ولایت غزنی
ریفرینس وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات آدرس : سرک نيله باغ ،...
Dec 31, 2018 Jan 12, 2019
دعوت به داوطلبی: تهیه، خریداری و انتقال ( 13 ) قلم بسته قرطاسیه باب برای ( 7,100 ) گروپ پس انداز مربوط برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات
دعوت به داوطلبی تاریخ صدور: 8 جدی 1397 تهیه، خریداری و انتقال ( 13 ) قلم بسته قرطاسیه باب برای ( 7,100 ) گروپ پس انداز مربوط برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و انکشاف...
Dec 29, 2018 Jan 27, 2019
دعوت به داوطلبی: تهیه و خریداری 32 پایه کمپیوتر لپتاپ مورد ضرورت برنامه انرژی پایدار برای انکشاف دهات وزارت احیا و انکشاف دهات
دعوت به داوطلبی تاریخ صدور: 4 جدی 1397 تهیه و خریداری 32 پایه کمپیوتر لپتاپ مورد ضرورت برنامه انرژی پایدار برای انکشاف دهات وزارت احیا و انکشاف دهات دارای شماره داوطلبی: MRRD-569/ASERD-1/MOF-281/KBL/97 ریاست تدارکات،...
Dec 25, 2018 Jan 23, 2019
تعدیل روز آفرگشایی پروژه: تهیه و تدارک 83600 لیتر تیل دیزل نوع LO-62 و 47400 لیتر تیل پطرول نوع A-92 مربوط برنامه انرژی پایدار، برنامه انسجام ساحوی و ریاست آبیاری و آبرسانی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات
وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات دارالامان وات سرک نيله باغ ، كابل، افغانستان 1 ارسال...
Dec 23, 2018 Dec 30, 2018
دعوت به داوطلبی: اعمار 2.075 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمانهای آبرو آن بشمول 34 متر پل آهنکانکریتی گادری از قریه باغ امان الی قریه ماتان دره پته، ولسوالی نجراب، ولایت کاپیسا
دعوت به داوطلبی تاریخ: 28 قوس 1397 عنوان پروژه: اعمار 2.075 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمانهای آبرو آن بشمول 34 متر پل آهنکانکریتی گادری از قریه باغ امان الی قریه ماتان دره پته، ولسوالی نجراب، ولایت کاپیسا شماره دعوت به داوطلبی:...
Dec 19, 2018 Jan 09, 2019
صفحه 1 از 74