داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تعدیل آفرگشایی: اعمار پل کیبل 92 متره ودیوار استنادی بطول 80 متر قریه آخنذاده ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان
وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات کابل - افغانستان 1 ارسال...
Aug 22, 2017 Sep 13, 2017
تعدیل آفرگشایی: اعمار پل کیبلی 120 متره ودیوار استنادی بطول 106 متر قریه سنگکش ولسوالی مرکز ولایت لغمان
وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات کابل - افغانستان 1 ارسال...
Aug 22, 2017 Sep 13, 2017
دعوت به داوطلبی: اعمار 27.74 متر پل متشنج قبلی بشمول 270 متر سرک اتصالی آن در دهنه ژونیا ولسوالی دوآب ولایت نورستان
جمهوری اسلامی اافغانستان وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات پروژه دسترسی به دهات افغانستان (ARAP) شماره قرضه ویا اعتبار: H792-AF رقابت در پروسه داوطلبی بازملی دعوت به داوطلبی ها برای اعمار 27.74 متر پل...
Aug 22, 2017 Sep 23, 2017
دعوت به داوطلبی:اعمار 8.06 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن بشمول 20 متر پل آهن کانکریتی با دوخط حرکت از ده هنه مندا الی قریه عباس خیل ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا.
جمهوری اسلامی اافغانستان وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات پروژه دسترسی به دهات افغانستان (ARAP) شماره قرضه ویا اعتبار: H792-AF رقابت در پروسه داوطلبی بازملی دعوت به داوطلبی ها برای اعمار 8.06 کیلومتر...
Aug 22, 2017 Sep 23, 2017
دعوت به داوطلبی: اعمار 3.58 کیلومتر سرک قیرریزی و کانکریتی همراه با ساختمان های آبرو آن بشمول 27.74 متر پل متشنج قبلی بازار استالیف (کلال ها و سرک قریه خواجه حسن) در ولسوالی استالف ولایت کابل
جمهوری اسلامی اافغانستان وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاستتهیه و تدارکات پروژه دسترسی به دهات افغانستان (ARAP) شماره قرضه ویا اعتبار: H792-AF رقابت در پروسه داوطلبی بازملی دعوت به داوطلبی ها برای اعمار 3.58 کیلومتر...
Aug 21, 2017 Sep 23, 2017
تعدیل آفرګشایی: پروژه خرید دو سیت جی پی اس استیشنی 3 فریکانس بالیسنس کی و دو عدد ارور اضافی برای هر سیت و دیگر ملحقات و سایر نرم افزار های مورد نیاز برنامه راه سازی روستائی
وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات کابل - افغانستان 1 ارسال...
Aug 21, 2017 Sep 17, 2017
تعدیل آفرگشایی: پروژه بازسازی 5.69کیلومتر سرک جغل فرش و اعمار ساختمان های آبرو آن از نصرت آباد وطنی الی سرک میدان مردیان فایض آباد ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان
وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات کابل - افغانستان 1 ارسال...
Aug 20, 2017 Aug 22, 2017
تعدیل آفرگشایی: پروژه اعمار 5.44 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمانهای آبرو آن از کجی علی خیل الی قریه مدرسه ولسوالی سیدخیل ولایت پروان
وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات کابل - افغانستان 1 ارسال...
Aug 20, 2017 Aug 22, 2017
دعوت به داوطلبی: اعمار 175 متر پل متشنج قبلی جوی شیخ بشمول 0.75 کیلومتر سرک اتصالی آن در ولسوالی تالقان ولایت تخار
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 29 اسد 1396 عنوان پروژه: اعمار 175 متر پل متشنج قبلی جوی شیخ بشمول 0.75 کیلومتر سرک اتصالی آن در ولسوالی تالقان ولایت...
Aug 20, 2017 Sep 16, 2017
دعوت به داوطلبی: اعمار 47.74 متر پل های آهنکانکریتی متشنج قبلی و آهنکانکریت گادری بشمول 0.22 کیلومتر سرک اتصالی آن در ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 29 اسد 1396 عنوان پروژه: اعمار 47.74 متر پل های آهنکانکریتی متشنج قبلی و آهنکانکریت گادری بشمول 0.22 کیلومتر سرک اتصالی آن در...
Aug 20, 2017 Sep 17, 2017
صفحه 1 از 57