داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دعوت به داوطلبی: اعمار 1.84 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو آن بشمول 22 متره پل آهن کانکریتی گادری در قریه آلوچه خم ولسوالی سالنگ ولایت پروان
دعوت به داوطلبی تاریخ: 21/09/1397 عنوان پروژه: اعمار 1.84 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو آن بشمول 22 متره پل آهن کانکریتی گادری در قریه آلوچه خم ولسوالی سالنگ ولایت پروان شماره داوطلبی: . شماره دعوت به داوطلبی:...
Dec 12, 2018 Jan 07, 2019
دعوتب به داوطلبی: اعمار0.93 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمانهای آبرو آن از شادمانه الی قریه بنیان ولسوالی انجیل ولایت هرات
دعوت به داوطلبی تاریخ: 20 قوس 1397 عنوان پروژه: اعمار0.93 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمانهای آبرو آن از شادمانه الی قریه بنیان ولسوالی انجیل ولایت هرات، شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/WEST/HRT/042/C2/001 ریاست تهیه و...
Dec 11, 2018 Jan 01, 2019
تعدیل پروژه: تهیه و تدارک ( 200,000لیتر تیل دیزل نوع L0-62 و 57,000لیتر تیل پطرول نوع 92 A-) مورد ضرورت ریاست اداری وزارت احیا و انکشاف دهات
وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات دارالامان وات سرک نيله باغ ، كابل، افغانستان 1 ارسال...
Dec 10, 2018 Dec 18, 2018
تعدیل پروژه: تهیه و تدارک 83600 لیتر تیل دیزل نوع LO-62 و 47400 لیتر تیل پطرول نوع A-92 مربوط برنامه انرژی پایدار، برنامه انسجام ساحوی و ریاست آبیاری و آبرسانی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات
وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات دارالامان وات سرک نيله باغ ، كابل، افغانستان 1 ارسال...
Dec 10, 2018 Dec 23, 2018
دعوت به داوطلبی: اعمار 15 متر پل آهنکانکریت گادری در قریه خیرو شیرداغ ولسوالی مالستان ولایت غزنی
دعوت به داوطلبی تاریخ: 19 قوس 1397 عنوان پروژه: اعمار 15 متر پل آهنکانکریت گادری در قریه خیرو شیرداغ ولسوالی مالستان ولایت غزنی شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/STHE/GZI/077/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و...
Dec 10, 2018 Jan 02, 2019
تعدیل پروژه: تهیه و تدارک ( 200,000لیتر تیل دیزل نوع L0-62 و 57,000لیتر تیل پطرول نوع 92 A-) مورد ضرورت ریاست اداری وزارت احیا و انکشاف دهات.
وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات دارالامان وات سرک نيله باغ ، كابل، افغانستان 1 ارسال...
Dec 02, 2018 Dec 11, 2018
تعدیل پروژه: اعمار 12 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو آن به شمول دو پایه پل آهنکانکریتی گادری (17 متره و 19 متره) بطول مجموعی 36 متر در دره کشن آباد، ولسوالی بنو ولایت بغلان با کود نمبر
ریفرینس وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات آدرس : سرک نيله باغ ، دارالامان ، کابل...
Nov 27, 2018 Dec 09, 2018
دعوت به داوطلبی: سرک آهنکانکریتی بطول 510 متر، قریه پارون، ولسوالی مرکز، ولایت نورستان
دعوت به داوطلبی تاریخ نشر 4 قوس 1397 وزارت احیاء و انکشاف دهات نهاد تدارکاتی دولت هندوستان تمویل کننده سرک...
Nov 25, 2018 Dec 19, 2018
دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک 83600 لیتر تیل دیزل نوع LO-62 و 47400 لیتر تیل پطرول نوع A-92 مربوط برنامه انرژی پایدار، برنامه انسجام ساحوی و ریاست آبیاری و آبرسانی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات
دعوت به داوطلبی تاریخ صدور: 30 عقرب 1397 تهیه و تدارک 83600 لیتر تیل دیزل نوع LO-62 و 47400 لیتر تیل پطرول نوع A-92 مربوط برنامه انرژی پایدار، برنامه انسجام ساحوی و ریاست آبیاری و آبرسانی روستایی وزارت احیا و انکشاف...
Nov 21, 2018 Dec 12, 2018
دعوت به داوطلبی: چاپ و انتقال ( 71,000 ) جلد کتابچه پس انداز انفرادی و ( 7,100 ) جلد کتاب ثبت پس انداز به لسان های دری و پشتو برای گروپ های پس انداز مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات
دعوت به داوطلبی تاریخ صدور: 30 عقرب 1397 تهیه، چاپ و انتقال ( 71,000 ) جلد کتابچه پس انداز انفرادی و ( 7,100 ) جلد کتاب ثبت پس انداز به لسان های دری و پشتو برای گروپ های پس انداز مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و...
Nov 21, 2018 Dec 12, 2018
صفحه 1 از 73