داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعمار 1.43 کیلومتر سرک کانکریتی همراه با ساختمان های آبرو آن از جنوب تپه ولایت الی سرک عمومی ولسوالی محمود راقی (سرک علی خیل) ولسوالی محمود راقی ولایت کاپیسا
تاریخ: 5 ثور 1396 عنوان پروژه: اعمار 1.43 کیلومتر سرک کانکریتی همراه با ساختمان های آبرو آن از جنوب تپه ولایت الی سرک عمومی ولسوالی محمود راقی (سرک علی خیل) ولسوالی محمود راقی ولایت کاپیسا شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/KBL/KAP/018/...
Apr 24, 2017 May 17, 2017
اعمار 60 متر پل آهن کانکریتی گادری دوبی با دو خط حرکت در ولسوالی سروبی ولایت کابل
مورخ: 24 اپریل 2017 اعمار 60 متر پل آهن کانکریتی گادری دوبی با دو خط حرکت در ولسوالی سروبی ولایت کابل شماره دعوت به داوطلبی ها: RRD/WB/ARAP/KBL/KBL/051/B/C2/001 1. این دعوت به داوطلبی ها، اطلاعیه عمومی تدارکات برای این پروژه را که در...
Apr 23, 2017 May 24, 2017
اعمار 8.06 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن بشمول 20 متر پل آهن کانکریتی با دوخط حرکت از ده هنه مندا الی قریه عباس خیل ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا.
مورخ: 24اپریل2017 اعمار 8.06 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن بشمول 20 متر پل آهن کانکریتی با دوخط حرکت از ده هنه مندا الی قریه عباس خیل ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا. شماره دعوت به داوطلبی: RRD/WB/ARAP/STHE/PKA/011/R/C2/001 1....
Apr 23, 2017 May 31, 2017
اعمار 27.74 متر پل آهن کانکریتی متشنج قبلی بشمول 120 متر سرک اتصالی آن در دهنه کورگل ولسوالی دو آب ولایت نورستان
مورخ: 23اپریل2017 اعمار 27.74 متر پل آهن کانکریتی متشنج قبلی بشمول 120 متر سرک اتصالی آن در دهنه کورگل ولسوالی دو آب ولایت نورستان. شماره دعوت به داوطلبی: RRD/WB/ARAP/EAST/NRN/020/B/C2/001 1. این دعوت به داوطلبی ها، اطلاعیه عمومی...
Apr 22, 2017 May 29, 2017
اعمار2.88کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو آن از مرکز ولسوالی الی قریه اورژاله ولسوالی تنی ولایت خوست
مورخ: 23اپریل2017 اعمار2.88کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو آن از مرکز ولسوالی الی قریه اورژاله ولسوالی تنی ولایت خوست. شماره دعوت به داوطلبی: RRD/WB/ARAP/STHE/KHT/014/R/C2/001 1. این دعوت به داوطلبی ها، اطلاعیه عمومی تدارکات...
Apr 22, 2017 May 29, 2017
پرو ژه اعمار 21 متر پل آهن کانکریتی گادری بنق بالا بشمول 0.35 کیلومتر سرک اتصالی و ساختمان های آبرو آن در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان
مورخ: 18 اپریل 2017 پرو ژه اعمار 21 متر پل آهن کانکریتی گادری بنق بالا بشمول 0.35 کیلومتر سرک اتصالی و ساختمان های آبرو آن در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان شماره دعوت به داوطلبی ها: RRD/WB/ARAP/CHL/BMN/078/B/C2/001 1. این دعوت به داوطلبی...
Apr 22, 2017 May 13, 2017
اعمار 5.05 کیلو متر سرک کانکریتی همراه با ساختمان های آبرو آن از بازار ده بابا علی الی قریه ملا خیل ولسوالی محمود راقی ولایت کاپیسا
مورخ: 22 اپریل 2017 اعمار 5.05 کیلو متر سرک کانکریتی همراه با ساختمان های آبرو آن از بازار ده بابا علی الی قریه ملا خیل ولسوالی محمود راقی ولایت کاپیسا شماره دعوت به داوطلبی ها: RRD/WB/KBL/KAP/030/R/C2/001 1. این دعوت به داوطلبی ها،...
Apr 22, 2017 May 22, 2017
پروژه اعمار 5.44 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمانهای آبرو آن از کجی علی خیل الی قریه مدرسه ولسوالی سیدخیل ولایت پروان
مورخ: 22 اپریل 2017 پروژه اعمار 5.44 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمانهای آبرو آن از کجی علی خیل الی قریه مدرسه ولسوالی سیدخیل ولایت پروان شماره دعوت به داوطلبی ها: RRD/WB/ARAP/KBL/PRN/R/140/C2/001 1. این دعوت به داوطلبی ها، اطلاعیه عمومی...
Apr 22, 2017 May 22, 2017
پروژه بازسازی 5.69کیلومتر سرک جغل فرش و اعمار ساختمان های آبرو آن از نصرت آباد وطنی الی سرک میدان مردیان فایض آباد ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان
مورخ: 22اپریل2017 پروژه بازسازی 5.69کیلومتر سرک جغل فرش و اعمار ساختمان های آبرو آن از نصرت آباد وطنی الی سرک میدان مردیان فایض آباد ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان. شماره دعوت به داوطلبی: RRD/WB/ARAP/NTH/JWN/025/R/C2/001 1. این دعوت به...
Apr 22, 2017 May 22, 2017
پرو ژه اعمار 34 متر پل آهن کانکریت گادری سرخ جوی( رباط نزدیک بازار) ولسوالی میر امور ولایت دایکندی
مورخ: 18 اپریل 2017 پرو ژه اعمار 34 متر پل آهن کانکریت گادری سرخ جوی( رباط نزدیک بازار) ولسوالی میر امور ولایت دایکندی شماره دعوت به داوطلبی ها: RRD/WB/ARAP/CHL/DKI/026/B/C2/001 1. این دعوت به داوطلبی ها، اطلاعیه عمومی تدارکات برای این...
Apr 22, 2017 May 10, 2017
صفحه 1 از 46